Aktuellt

Nordiska planmötet har startat

Hangö
Det nordiska planmyndighetsmötet inleddes med att Hangös stadsdirektör Jouko Mäkinen hälsade välkomna och berättade kort om omställningen av näringslivet i staden. Tidigare har staden varit lossningsplats för en omfattande bilimport, men den ekonomiska krisen har ändrat förutsättningarna för den verksamheten. *

I spåren har Hangö utvecklat en vision om Hangö 2020, och i den sägs att: ?Hangö är en dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda livet grundar sig på en fungerande vardag, bra miljö och livskraftig företagsverksamhet. Nya företagsbranscher är företag inom skapande yrken och företag som främjar hållbar utveckling.? Konkret har stadens näringsliv nu ett företag som tillverkar delar till vindmöllor och det uppförs nya besöksanläggningar så att staden inom ett par år får 160 nya hotellrum.

Norges årsrapport
Planavdelningen har en samordningsuppgift och i Norge har fysisk planering utvecklats till att primärt vara ett verktyg inom miljöskyddspolitiken. Det förändrade klimatets inverkan på markanvändningen är ett viktigt tema, primärt att förhindra utbyggnad i områden där det ändrade klimatet kan medföra risker för till exempel översvämningar och jordskred.

Enligt nuvarande plan- och bygglag ska det varje fyraårsperiod tas fram ett nytt dokument: ett samlat dokument med de viktigaste nationella utmaningarna, med andra ord ?nationella förväntningar på kommunal och regional planering?.  De arton fylkeskommunerna samt Oslo ska sändas in planstrategier för den regionala nivån till regeringen för godkännande. I huvudstadsområdet har regeringen pålagt de regionala myndigheterna att samarbeta kring areal- och transportutvecklingen.

Norge arbetar med en statlig begränsning av etableringen av externa köpcentra. Handeln är en så viktig beståndsdel i hållbar stadsutveckling. IKEA är en särskilt viktig aktör, som myndigheterna för dialog med. Denna fråga går hand i hand med utvecklingsprogrammet ?Framtidens städer?.

I Norge råder alltsedan 1965 ett generellt strandskyddsförbud om 100 meter från strandlinjen. Nu föreslår regeringen differentierade strandzoner.

 

Danmarks årsrapport

By- og landskabsstyrelsen och Skov- og naturstyrelsen har nu lagts samman till Naturstyrelsen som har fyra kärnuppgifter: rent vatten, balanserad utveckling, biodiversitet och hållbar markanvändning. Naturstyrelsen har 21 lokala enheter. 80 av de anställda arbetar med planeringsfrågor.

Energiproduktion är en viktig planeringsfråga i Danmark. En stor och politisk fråga är uppförandet av stora vindkraftverk. Ett nytt testcenter på Jylland för 250 m höga vindkraftverk berör 266 ha skog. Projektet ingår i Energistrategi 2050 som även omfattar energigrödor längs sjöar och vattendrag, planläggningsplikt för stora biogasanläggningar och husdjursbesättningar. Kommunministern har avtalat med kommunerna att de ska ta fram lokaliseringar för 50 nya stora biogasanläggningar.

Ett projekt man hoppas kunna få ekonomiskt utrymme för, är att ta fram en ?landskapsatlas? för det öppna landskapet på samma sätt som man tidigare tagit fram en ?kommuneatlas? för städernas bebyggelsemiljö.

Kerstin och Olov 2011-08-18 

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *