Byggande

Seminarium om bygg- och fastighetssektorns miljöbelastning

Boverket utvecklar miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorns miljöbelastning. Syftet är att bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och hur denna förändras. Det behövs för att följa upp om de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt kan nås.

Arbetet började 2008 med att Susanna Toller från KTH och Ecoloop under ledning av Prof. Göran Finnveden fick i uppdrag att arbeta fram en metod för detta tillsammans med SCB. Metoden utformades som en Miljöexpanderad Input-Output analys baserad på Miljöräkenskaperna från SCB. Arbetet fortsatte med att redovisa tidsserier mellan 1993 och 2007 över energianvändning, utsläpp av växthusgaser (CO2, NOx), och partiklar, samt avfall och kemiska hälsofarliga produkter. Resultatet synliggjorde energianvändning och utsläppen på ett intressant sätt. Bland annat visade det sig att utsläppen från produktion av byggnadsmaterial och transporter nu är större än utsläppen från uppvärmningen av byggnader, och det uppmärksammades i media. För avfall och kemiska hälsofarliga ämnen räckte inte dataunderlaget till, utan fördjupningar behövde göras och det har nu gjorts. Resultaten diskuterades på ett seminarium med företrädare för branschen, fastighetsägarna, kommunerna, andra myndigheter, med flera. Den kunskap och de synpunkter som kom fram under seminariet  kommer att användas i indikatorarbetet och en del av dem arbetas  in i den kommande rapporten om miljöindikatorer för avfall och kemiska hälsofarliga ämnen. Resultatet kommer också framöver på en webbsida på Boverket.

Du hittar en presentation av arbetet på KTH Aktuellt http://www.kth.se/aktuellt/byggandets-utslapp-okar-1.80963 Vill du veta mera så finns de tidigare rapporterna på www.boverket.se  Bra sökord är miljöindikatorer.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *