Aktuellt

Bild på utrymningsskylt

Frångänglighet när utrymningslarmet går?

Förra fredagen var vår generaldirektör och ytterligare några av mina kollegor iväg i Stockholm på ett nätverksmöte. Under mötet uppstår en mindre brand i byggnaden, utrymningslarmet startar och utrymningen påbörjas. I sällskapet fanns två personer som använder rullstol vilket innebär att trapporna inte är möjliga att använda. Inte heller hissen är ett alternativ då hissar normalt inte ska användas vid brand. Det finns dock några undantag i landet, bland annat har Wrangelska palatset i Stockholm installerat utrymningshiss. Personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga är i en utrymningssituation beroende av att personer i dess omgivning hjälper till vid utrymningen för att kunna ta sig ut om utrymningsvägarna inte är tillgängliga och användbara.

Vad kan man förvänta sig av frångängligheten när våra byggnader blir mer och mer tillgängliga?
Men först vad innebär frångänglighet? I konsekvensutredningen till revideringen av BBR avsnitt 5 med BFS-nummer 2011:26 beskrivs det som att tillgänglighetskraven ökar och det ställer större krav på byggnaden att möjliggöra utrymning då den vägen som gav tillträde till en byggnad kanske inte kan användas i händelse av brand, exempelvis en hiss. För att möta den ökade tillgängligheten införs krav på lösningar i BBR som ska underlätta utrymning i händelse av brand även för de med funktionsnedsättning. Det är detta som benämns frångänglighet.

Kraven på tillgänglighet är tydliga, de specificeras redan på lag- och förordningsnivå, däremot är kraven på frångänglighet inte lika tydliga som för tillgängligheten. När Boverkets byggregler, BBR, reviderades senast (vars uppdrag främst var att förtydliga kravnivån) ökade vi tydligheten och kraven vad avser frångänglighet, men det är en hel del kvar att göra innan alla har samma möjligheter att utrymma en byggnad helt utan hjälp av räddningstjänsten eller annan hjälpsam person. Dessutom gäller byggreglerna när man bygger nytt eller ändrar i en befintlig byggnad. Det innebär att de förtydligande och ökade kraven på frångänglighet började gälla den 1 januari 2012.

Frångängligheten i BBR innebär att om utrymningsvägarna inte är tillgängliga och användbara hela vägen till säker plats, dvs. utomhus, ska utrymningsplatser anordnas i publika lokaler. Vad är då en utrymningsplats? En utrymningsplats är en plats i en annan brandcell, i eller i anslutning till utrymningsvägarna, där man kan avvakta en fortsatt utrymning. Från utrymningsplatsen ska det finnas möjlighet till tvåvägskommunikation. Det gör bland annat att räddningstjänsten kan veta vilka utrymningsplatser som det finns personer som behöver vidare assistans ut.

Dessutom ska det akustiska utrymningslarmet kompletteras med lämpligt larmdon exempelvis lampor i publika lokaler där personer med hörselnedsättningar kan vistas utan direktkontakt med andra, så som på toaletter.

Därtill ställs det krav på räddningshiss i höga byggnader. Det är en hiss som ska underlätta en räddningsinsats för räddningstjänsten, denna kan dock komma att underlätta för räddningstjänsten att utrymma de som eventuellt är kvar i en byggnad.

Det totala brandskyddet
Det totala brandskyddet består både av byggnadstekniskt brandskydd och av organisatoriskt brandskydd och dessa delar är beroende av varandra. I BBR kan vi enbart ställa krav på byggnaden men de kraven kan vara en förutsättning för att ge organisationen en möjlighet att göra en insats. Utrymningsplatsen är ett sådant exempel, i byggnaden skapas det förutsättningar för att ge organisationen mer tid för att hjälpa till med utrymningen.

Hur slutade utrymningen
Som tur var branden var av mindre allvarlig karaktär och de utrymmande kunde snart återvända in i byggnaden igen. Händelsen visade dock på svårighet att utrymma personer som använder rullstol vid en brand och hur viktigt det är att vi hjälper våra medmänniskor i kritiska situationer samt att informationen om hur utrymningen är tänkt att fungera är tydlig för alla.

Text: Caroline Bernelius Cronsioe

2

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *