Internationellt

Bostadsfrågor på agendan inom EU

Boverket följer, på regeringens uppdrag, utvecklingen inom EU i syfte att beskriva hur bostadsfrågorna kommer upp inom ramen för det europeiska samarbetet och hur förutsättningarna att bedriva en nationell bostadspolitik kan påverkas.  Bostadspolitiken är formellt inte någon fråga för EU utan ska skötas av varje enskild medlemsstat. Ändå påverkar en hel del av det som sker inom EU-samarbetet förutsättningarna för bostadspolitiken på nationell nivå. Vi i Sverige kan till exempel inte utan vidare ge statligt stöd till bostadsbyggande.

Inom ramen för uppdraget gör Boverket en årlig sammanställning som syftar till en orientering och översikt över utvecklingen inom politikområden som kan vara intressanta att följa ur ett bostadspolitiskt perspektiv.

I ”EU och Bostadspolitiken 2012” beskrivs bland annat vad förslagen kring den framtida sammanhållningspolitiken skulle kunna innebära för bostadssektorn. Nu pågår utformningen av de program som finansieras genom EU:s strukturfonder. Boverket tar del av utvecklingen och hur olika prioriteringar kan inverka på Boverkets ansvarsområden.

Boverket kan också göra den allmänna reflektionen att bostadsfrågor numera kommer upp på ett tydligt sätt inom flera av EU:s politikområden. Det kan bland annat kopplas till den ekonomiska krisen, vars effekter nu ska hanteras på flera plan. Inom ramen för den europeiska planeringsterminen, som ska samordna medlemsstaternas ekonomiska politik och budgetpolitik i syfte att motverka framtida kriser, uttrycker Kommissionen en oro för bristande stabilitet på den svenska bostadsmarknaden, främst beroende på en hög privat skuldsättning. Krisens sociala konsekvenser har också satt bostadsfrågorna på dagordningen. I initiativ från EU-institutioner lyfts den subventionerade bostadssektorns roll och dess möjlighet att möta krisens effekter både på ett socialt och på ett makroekonomiskt plan. Social inkludering som en del av integrerade stadsutvecklingsinsatser lyfts inom regional- och urbanpolitiken. Vidare är byggsektorn identifierad som en ekonomiskt viktig sektor som kan bidra till tillväxt och sysselsättning inom unionen. Under 2012 har Kommissionen lagt fram en strategi för hållbar konkurrenskraft inom byggsektorn. Här lyfts även sektorns betydelse för en hållbar utveckling; bygg- och bostadssektorn har en nyckelroll att spela när energiutmaningen ska mötas inom EU.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *