Tillgänglighet

Strategin för funktionshinderspolitiken

Det här inlägget handlar om vilka riktlinjer som styr myndighetens arbete med fysisk tillgänglighet men framför allt – hur ser vårt arbete ut rent konkret?

 

Grunden för Boverkets arbete med fysisk tillgänglighet ligger i regeringens ”Strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken åren 2011-2016” [1] där sidorna 38 till 40 beskriver att Boverket ska arbeta enligt fem delmål:

 

  1. En bättre kommunal tillsyn över hur bestämmelserna om tillgängligheten och enkelt avhjälpta hinder följs.
  2. En förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.
  3. Fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt.
  4. Funktionshinderperspektivet ska tydligt avspegla sig i den fysiska planeringen vid utgången av 2016.
  5. Senast 2016 ska landets kommuner utöva en väl fungerande hantering av bostadsanpassningen med en hög grad av rättssäkerhet.

 

Syftet med delmålen är att kunskapen om tillgänglighet ska fördjupas och spridas bland kommuner och fastighetsägare och så vidare. Syftet är även att delmålen ska bygga på eller rent av förstärka vårt ordinarie arbete. Boverket baserade därför de fem delmålen på det arbete vi redan genomför, för att förstärka och utveckla men samtidigt fylla de kunskapsluckor vi såg.

 

Arbeten med tillgänglighet kan ofta ta sig uttryck i form av tillfälliga projekt och åtgärder. Men tillgänglighet ska vara en process i meningen att alla som är med och skapar samhället strävar efter att göra det tillgängligt för alla. Detta ska även Boverket göra, och vi spelar en viktig roll som kunskapsmyndighet.

 

Så här arbetar Boverket rent konkret

Inom delmål 1 har Boverket startat ett löpande samarbete med länsstyrelserna med stöd i en treårig ”Plan för tillsynsvägledning PBL – till byggnadsnämnderna 2013-2015”. Tillsynsvägledningen ska bidra till en bättre kommunal tillsyn över att reglerna följs och kommunala beslut om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder.

Inom delmål 2 har Boverket reviderat föreskrifterna och justerat BBR. Relaterat informationsmaterial har uppdaterats liksom webbplatsens frågor och svar, och Boverkets svarstjänst har utbildats i tillgänglighetsfrågor.

Inom delmål 3 har Boverket sammanställt goda exempel på kommuner som genomfört en tillgänglighetsinventering och utformat en handbok som ska stödja kommunerna så fler kan inventera flerbostadshusbeståndet ur tillgänglighetssynpunkt.

Inom delmål 4 granskar och analyserar Boverket kontinuerligt kommunernas översiktsplaner ur funktionshindersperspektivet. Vi har även utvecklat dialogen med kommuner och länsstyrelser inom projektet ÖP-resan.

Inom delmål 5 har Boverket undersökt 33 kommuners handläggning av bostadsanpassningsbidraget som stöd till genomlysningen av lagen. Vi har även vidareutvecklat webbhandboken med informationsfilmer om beslutsprocessen och rollfördelningen, liksom fortlöpande kompletterande information.

 

”Hur är läget 2014?”

Boverkets arbete bör förstås även sättas i sitt större sammanhang. Varje år rapporterar Boverket om arbetet med våra delmål till Socialdepartementet och Handisam [2] som en av 22 strategiska myndigheter. De 22 årsrapporterna är en viktig del i Handisams stora årliga rapport ”Här är läget 2014?” [3] som sammanfattar hur långt Sverige har kommit i det funktionshinderspolitiska arbetet.


[1] http://www.regeringen.se/sb/d/14025/a/171269

[2] http://handisam.se/

[3] http://handisam.se/Publikationer-och-press/Rapporter/Handikappolitisk-utveckling/

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *