Så påverkar EU svensk bostadspolitik

INTERNATIONELLT

Så påverkar EU svensk bostadspolitik

Den ekonomiska krisen har resulterat i att bostadsfrågor har fått en mer framskjuten plats i EU-samarbetet. Utvecklingen på bostadsmarknaden är av central betydelse när riskerna för framtida kriser ska stävjas, och de sociala konsekvenser som kommer i dagen behöver hanteras. …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

Om översiktsplanering på Boverkets samrådsmöte

  Under årets första samrådsmöte kring funktionshinderspolitiken, så lyftes bland annat frågan om tillgänglighetsperspektivet inom den kommunala översiktsplaneringen. Frågan är i sig inget nytt inlägg utan har varit aktuell tidigare.   Boverket kan konstatera att begreppet tillgänglighet sällan eller nästan …Läs mer »

INTERNATIONELLT

Världens mest innovativa stad

Urbaniseringen fortgår över hela världen och många utvecklingsländer förändras raskt. Samtidigt som slumkvarter fortsätter växa i många städer så skapas det på andra håll goda exempel på stadsbyggande för befolkningen. Det som förr var fattigt och outvecklat kan nu vara …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

Boverkets samråd med funktionshindersrörelsen 12 feb

  Onsdagen den 12 februari var det dags igen. Boverket har arrangerat samrådsmöten med funktionshindersrörelsen tre gånger varje år sedan 2005. Den här gången var lite av en nystart av flera skäl. Flera nya (och nygamla) representanter har tillkommit och …Läs mer »
foto: IBL bildbyrå

SAMHÄLLSPLANERING

Uppföljning

Varje år handlägger kommuner och länsstyrelser ett stort antal detaljplaner, översiktplaner och bygglov. För att ge en samlad bild över hur plan- och bygglagens regler om planering och byggande tillämpas sammanställer Boverket varje år statistik om utvecklingen det gångna året. …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

RTAF – Trafikverkets samråd den 11/2

Tisdagen den 11 februari var det dags för Boverket att delta i RTAF, eller Trafikverkets nationella råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Ödets ironi eller bara helt vanlig planering gjorde att jag hamnade på mötet i Stockholm …Läs mer »
Innovativt byggande

BYGGANDE

Innovativt byggande

Den 6 februari träffade Carl-Magnus Oredsson och hans kollega Paulina Navréd Bygginnovationen på ett seminarium i Stockholm. Till seminariet var inbjudna Bygginnovationens styrelse, affärsråd och medlemsföretag. Boverket berättade om en del av de projekt som fått stöd för innovativt byggande …Läs mer »
foto: Franz Feldmanis

SAMHÄLLSPLANERING

Ny vägledning för Kulturvärden

Hur ska jag som kommunal bygglovshandläggare eller planhandläggare förhålla mig till kulturvärden i den bebyggda miljön? Detta ska Tema Kulturvärden svara på. Temat ersätter ”Kulturmiljön i planeringen, Boverkets allmänna råd 1992:1” (också kallad Q-boken). Vägledningen Tema Kulturvärden finns nu tillgänglig på PBL …Läs mer »
Illustration Kiran, Kajsa och Klara

SAMHÄLLSPLANERING

Hur högt är egentligen ett hus?

Nyligen lämnade Boverket en rapport till socialdepartementet som ett svar på ett regeringsuppdrag om de begrepp som används för att i detaljplaner reglera höjd på byggnader. De begrepp vi har utrett är: byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, våning, vind, suterräng och källare. Begreppen …Läs mer »
Innovativt byggande

BYGGANDE

Innovativt byggande

Jag heter Carl-Magnus Oredsson. Jag är jurist på Boverket och är med i den arbetsgrupp som bedömer ansökningar till stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor till stödet. Stödet kan sökas från den …Läs mer »