Samhällsplanering

Illustration Kiran, Kajsa och Klara

Hur högt är egentligen ett hus?

Nyligen lämnade Boverket en rapport till socialdepartementet som ett svar på ett regeringsuppdrag om de begrepp som används för att i detaljplaner reglera höjd på byggnader. De begrepp vi har utrett är: byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, våning, vind, suterräng och källare. Begreppen används dels när kommunerna tar fram nya detaljplaner och dels när en befintlig detaljplan ska tolkas. Ett tidigare blogginlägg om detta uppdrag kan du läsa om här.

Vår ambition med uppdraget har varit att ta fram definitioner som är enkla, begripliga och tydliga. Vid användningen av definitionerna ska byggnadshöjder och våningsantal kännas rimliga och kunna begripas inte bara av de i branschen utan även av allmänheten. Vid utformning av definitionerna har utgångspunkten varit allmänt språkbruk.

Systemet för mätning och beräkning av byggnadshöjd och våningsantal ger upphov till stora bekymmer i såväl kommuner och på länsstyrelser som i domstolar, vilket avspeglas genom den närmast oöverskådliga rättspraxis som finns.

I rapporten har vi sammanställt en enklare studie av några andra länders system för mätning och reglering av en byggnads höjd. Skillnaden mot de norska och danska systemen är att där är flexibilitet avsedd och inbyggd i lagsystemet, medan oklarheten i det svenska systemet växt fram som en oförutsedd konsekvens av otydligheter i lagstiftningen. Både det danska och det norska systemet har lagar som har karaktär av ramlagstiftning. De har allmänt hållna lagregler som sedan utvecklas i detalj i lagkommentarer eller föreskrifter och vägledning som ges ut av myndigheter.

RU 5 slutrapport nuläget
Klicka på bilden för att se bilden i ett större format.

Det vi nu har lämnat till regeringen är förslag på allmänt hållna definitioner av begreppen byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, våning, vind, suterräng och källare. För att ge mer utrymme åt arkitekturen föreslår vi även att det införs en undantagsregel för byggnadshöjd och nockhöjd när det gäller vissa uppstickande byggnadsdelar som takkupor och frontespiser. Boverket föreslår även att regeringen inför ett bemyndigande i plan- och byggförordningen som ger oss möjlighet att ta fram de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, våning, vind, suterräng och källare.

Regeringsuppdraget handlar om de begrepp som används för att reglera byggnaders höjd, det vill säga den visuella upplevelsen av byggnader.

Boverket har valt att tidigt i rapporten använda serieformat för att kortfattat beskriva historiken och problembilden, vilket kan vara något oväntat i myndighetsrapporter. Syftet med serien är att på ett enkelt och lättillgängligt sätt visualisera begreppen för den som läser rapporten. Tanken är att det ska vara enklare att ta till sig resten av rapporten oavsett vilka förkunskaper läsaren har inom ämnet. Illustrationerna i serien är tänkta att förmedla bilder som man kan ha nytta av vid den fortsatta läsningen av rapporten. Den illustrerade introduktionen har tagits fram av Boverket tillsammans med Pecan studio.

Illustratione Kiran, Kajsa och Klara
Klicka på bilden för att se bilden i ett större format.

 

/Klara Falk, planeringsarkitekt på Boverket

 

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *