Byggande

Innovativt byggande

Jag heter Carl-Magnus Oredsson. Jag är jurist på Boverket och är med i den arbetsgrupp som bedömer ansökningar till stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.
Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor till stödet. Stödet kan sökas från den 1 juni 2013 till den 1 augusti 2015. Åtgärder som beviljas stöd ska vara slutförda senast den 1 augusti 2017.
År 2014 har Boverket 20 miljoner kronor att fördela i stöd. 2013 hade Boverket 10 miljoner kronor att fördela. Stöd utbetalades under år 2013 med cirka 6,5 miljoner kronor till 15 olika projekt. Boverket fick under 2013 in sammanlagt 41 ansökningar om stöd.
Om samtliga ansökningar uppfyllt kraven för stöd hade Boverket med lätthet kunnat fördela samtliga 10 miljoner kronor som fanns tillgängliga under 2013. Många av de ansökningar som inkom avsåg projekt som säkerligen skulle leda till ett ökat utbud av antalet tillgängliga bostäder för unga. Trots det har Boverket inte kunnat fördela hela stödbeloppet. Anledningen är att många ansökningar inte ansetts vara tillräckligt innovativa.
För att beviljas stöd måste en åtgärd avse utveckling eller användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process. Är inte dessa krav uppfyllda kan stöd inte beviljas, oavsett hur bra eller behjärtansvärda projekt ansökningarna avser.
För att bedöma om ansökningarna uppfyller de krav som regeringen ställt upp har Boverket en bedömningsgrupp. Denna grupp består av personer med olika kompetens och erfarenheter. Bland dessa finns till exempel en arkitekt, en civilingenjör, en ekonom och så vidare. Sökande uppmanas också att till ansökan bifoga ett yttrande över bland annat om åtgärden är innovativ. Sökande kan vända sig till Bygginnovationen för att få ett sådant yttrande. Sökande kan även vända sig till annan relevant aktör.
Vad vi sett är att sökande haft ett bra utbyte av de yttranden som begärts. I vissa fall har Bygginnovationen haft förslag till förbättringar i ansökan. Sökande har därmed kunnat anpassa sina ansökningar utifrån Bygginnovationens synpunkter och därigenom fått en större chans att uppfylla syftet med stödet.
Boverket kommer under våren 2014 att besluta om stöd den 25 mars och den 20 maj. Ansökningar bör ha inkommit senast den 4 mars respektive den 29 april. Den som vill ha ett yttrande från Bygginnovationen bör vända sig dit senast 3 veckor innan sista dagen för ansökan till Boverket.
Vi har ännu inte fastslagit beslutstillfällen för hösten 2014. Finns det fortfarande pengar kvar att fördela då är tanken att det ska bli två beslutstillfällen även under hösten 2014.
De projekt som beviljats stöd finns på Boverkets webbplats. Där finns också en idébank där vem som helst kan hämta eller lämna idéer för att få fart på bostadsbyggandet för unga.
Stödets webbplats är: http://www.boverket.se/Bidrag–Stod/Stod-till-innovativt-byggande/

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *