Internationellt

Så påverkar EU svensk bostadspolitik

Den ekonomiska krisen har resulterat i att bostadsfrågor har fått en mer framskjuten plats i EU-samarbetet. Utvecklingen på bostadsmarknaden är av central betydelse när riskerna för framtida kriser ska stävjas, och de sociala konsekvenser som kommer i dagen behöver hanteras. Ökad hemlöshet och romers boendesituation är exempel på bostadsfrågor som uppmärksammas på EU-nivå.


Årliga rapporter

Boverket följer, på regeringens uppdrag, utvecklingen inom EU-samarbetet i syfte att beskriva hur bostadsfrågorna kommer upp och hur förutsättningarna att bedriva en nationell bostadspolitik kan påverkas. Inom ramen för uppdraget görs årliga sammanställningar som syftar till en orientering och översikt över utvecklingen inom politikområden som kan vara intressanta att följa ur ett bostadspolitiskt perspektiv.


Större fokus på sociala frågor

I rapporten ”EU och bostadspolitiken 2013” beskrivs bland annat hur den europeiska krisen har gett EU-samarbetet en mer social dimension. Fattigdomen ökar inom EU och allt fler har betungande boendekostnader. I paketet om sociala investeringar, som kommissionen lade fram under 2013, uppmanas medlemsländerna att skydda de mest utsatta och stärka individerna genom att modernisera sina välfärdssystem med förebyggande och individbaserade sociala investeringar. Här återfinns bland annat vägledning om hemlöshet och en rekommendation om barnfattigdom. EU-institutionerna trycker också på för att medlemsstaterna ska få bukt med diskriminering av romer och se till att romernas levnadsvillkor förbättras, bland annat när det gäller boendeförhållandena.


Kommissionen oroas över hög privat skuldsättning

EU-kommissionen ser risker med utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden, i synnerhet den höga privata skuldsättningen, och detta har föranlett att Sverige granskas särskilt inom EU:s system för ekonomisk styrning. Bland de rekommendationer som kommissionen har utfärdat till Sverige, inom ramen för den så kallade europeiska planeringsterminen, märks sådana som har direkt bäring på bostadspolitiken. Längre fram i vår kommer kommissionen med nya rekommendationer.

Ökad uppmärksamhet på ”social housing”

Från flera håll lyfts den subventionerade bostadssektorns roll och möjligheten att använda denna sektor som ett verktyg för att uppnå såväl social som ekonomisk stabilitet. Kritik riktas mot den snäva definition som begreppet ”social housing” har fått inom konkurrenspolitiken, där man enbart riktar in sig på socialt missgynnade grupper.


Energifrågan aktuell

Just nu pågår en diskussion om nya långsiktiga klimatmål på EU-nivå och framstegen mot de mål som satts för år 2020 ska utvärderas. Energieffektiviseringar i byggnader är ett av de områden som bedöms ha störst potential att bidra till att målen nås. Initiativ tas därför för att stimulera och styra medlemsstaterna i den riktningen.


Strukturfondsmedel kan användas i bostadssektorn
Strukturfondsförordningarna är antagna och en ny period i EU:s sammanhållningspolitik är inledd. På senare tid har man öppnat upp för möjligheterna att använda strukturfondsmedel i bostadssektorn, för exempelvis energieffektivisering och stadsutveckling.  Förhoppningar om att medlen ska bidra till att lösa problem i bostadssektorn finns, bland annat hos EU-parlamentet. 

I rapporten ”EU och bostadspolitiken 2013” beskrivs också det pågående arbetet med att modernisera statsstödsreglerna, som skulle kunna få konsekvenser även för bostadssektorn.  


Bostadspolitiken ingen EU-fråga, men…
Bostadspolitiken är formellt inte någon fråga för EU utan ska skötas av varje enskild medlemsstat. Ändå påverkar en hel del av det som sker inom EU-samarbetet förutsättningarna för bostadspolitiken på nationell nivå. Vi i Sverige kan till exempel inte utan vidare ge statligt stöd till bostadsbyggande. Samarbetet har även en harmoniserande verkan när medlemsstaterna och EU-institutionerna utbyter kunskap och erfarenheter i frågor som har koppling till boendet.

Läs rapporten på boverket.se

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *