Tillgänglighet

Årsrapport för Boverkets arbete med funktionshindersfrågor under 2013

Årsrapport – Så har Boverket arbetat under 2013

Jaha, då har Boverket skickat årsrapporten (2014:12) för vårt arbete med funktionshindersfrågor till Socialdepartementet och Handisam. Nu kan du ladda ner den från webbutiken!

Årsrapporten beskriver arbetet vi utfört i samråd och fem delmål inom ramen för strategin för funktionshinderspolitiken 2011-2016. Boverket arbetar inom ett brett område med frågor om planering, byggande och boende och bredden återspeglas förstås i de fem delmålen. Därför skiljer sig delmålen åt både i sakfrågor och i typer av insatser och effektmätning. Det kommer du märka längre ner i det här inlägget!

Rapporten är sammanställd av mig som samordnare på myndigheten, men delmålskapitlen är skrivna av respektive kontaktperson för de fem delmålen.

Boverket rapporterar om detta varje år till regeringen och Handisam, så du kan även ladda ner och läsa rapporten för

2012 på denna sidan >>

och

2013 på denna sidan >>

 

 

Samrådet

Boverkets permanenta samråd med funktionshindersrörelsen möts tre gånger varje år, och har även representanter från SKL och länsstyrelserna. Under 2013 möttes vi första gången den 14 mars på Boverkets seminarium om studentbostäder i Stockholm, där ytterligare deltagare från byggsektorn, fastighetsägare, högskolor, kommuner, myndigheter och intresseorganisationer var med.

Den 23 maj träffades vi för att diskutera statens praktikprogram, studentbostäder och Handisams årliga rapport ”Hur är läget 2013?”.

Den 24 oktober diskuterades en ny instruktion till samrådet, vi pratade brandskydd och frångänglighet som är lite av ett nytt begrepp. Precis som vi vill kunna komma in i en byggnad, så vill vi förstås även kunna lämna den, därav ”frångänglighet”. Boverksbloggen har skrivit om detta förut. Vi diskuterade även remissrundan för Boverkets föreskrifter om Enkelt avhjälpta hinder (HIN3) och om nya regeringsuppdrag. Detta samrådet var även det första som undertecknad deltog i.

 

 

Delmålen

Boverkets arbete har som sagt en bredd som även återspeglas i hur olika delmålen är. Effekterna av vårt arbete syns ofta i förutsättningarna för andra aktörers arbete med funktionshindersfrågor, inte minst kommunens.

 

Delmål 1 har till uppgift att hjälpa kommunerna att följa lagen genom att utöva tillsyn. Där har vi samarbetat med länsstyrelserna, hållit ett webbseminarium och utformat en broschyr om ansvarsroller ur två hänseenden enligt PBL; om Kommunernas tillsynsansvar å ena sidan, och om Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledningsansvar å andra sidan.

 

Delmål 2 har till uppgift att sprida kunskap bland kommuner om Enkelt avhjälpta hinder. Där har vi utbildat Boverkets Svarstjänst i frågor om funktionshinder och fysisk tillgänglighet. Vi har även arbetat vidare med föreskriften BFS 2011:13 som ändrats genom BFS 2013:9 till det vi kallar HIN 3. Ändringarna trädde i kraft 1 juli 2013.

 

Delmål 3 har till uppgift att få fler kommuner att inventera tillgängligheten i flerbostadshus. Vi ser i Bostadsmarknadsenkäten att bara 1 av 10 kommuner har gjort detta fram till 2013. Det finns gott om kunskap och vilja ute i kommunerna och många olika inventeringsverktyg att använda. Så frågan är varför utvecklingen i landet ännu har det bästa framför sig? Under året gav vi ut en rapport med goda exempel på hur en inventering kan stärka en kommun och fastighetsägare. I den ser vi hur olika de lokala förutsättningarna är och att det finns inventeringsverktyg som uppfyller olika syften för det fortsatta arbetet.

Jag har tidigare bloggat om vår nya handbok som förhoppningsvis kan visa inventeringens nytta och sammanhang för kommuner och fastighetsägare. Där föreslår vi även en tydlig arbetsmodell i tre steg som kopplar samman nulägesanalys med val av mål, syfte och lämpligt inventeringsverktyg med hur detta kan möjliggöra och stärka ett fortsatt arbete. Det är kunskap man bygger med en inventering. Vi pratar i termer av planera, förmedla, förbättra. Kunskapen man åstadkommer med inventeringen kan stärka planeringen från översikts- till detaljplan och affärsplan. Kunskapen kan ge en mer träffsäker förmedling av bostäder där exempelvis äldre kan ta reda på vilka alternativ de har om de vill lämna villan för ett boende med bättre tillgänglighet. Sån kunskap underlättar i så viktiga beslut som när vi väljer vår bostad. Sedan stärker kunskapen från inventeringen förstås även sättet vi arbetar med tillgänglighetsanpassningar. Genom en inventering får vi (kommunen och fastighetsägaren) en bättre kunskap om vad och var insatserna gör mest nytta i flerbostadshus, vilket innebär att vi kan arbeta mer kostnadseffektivt. Så enkelt kan det vara ibland – bättre kunskap ger bättre beslut.

Jag får erkänna att jag skriver mer om delmål 3 än om övriga delmål här i bloggen, men det beror på att jag personligen är involverad i arbetet med just det delmålet.  Visste du att din kommun kan söka ekonomiskt stöd för att inventera fram till augusti 2015? Ansökan för 2014 ska vara inne senast den 13 maj, läs mer om stödet här.  Boverket håller även inspirationsträffar för kommuner, fastighetsägare och funktionshindersrörelsen under våren och hösten, läs mer om träffarna och anmäl dig här, men senast en vecka innan!

 

Delmål 4 har till uppgift att granska hur kommuner arbetar med sina översiktsplaner och undersöka förutsättningarna för hur tillgänglighet görs till en del av den fysiska planeringen. Under 2013 har Boverket uppdaterat granskningen av 201 översiktsplaner med de som antagits av kommunerna under året. Vi har även gjort ett tiotal uppföljningsbesök i kommuner och deras länsstyrelser. Framöver kommer vi arbeta med delmålet inom olika regeringsuppdrag, som medborgardialog om översiktsplaneprocessen och en vägledning för hållbarhetsbestämmelser i plan- och bygglagen.

 

Delmål 5 arbetar med bostadsanpassningsbidraget och tillsyn och informationsarbete som ska stärk kommunernas vardag. Under 2013 och 2014 gör Boverket en översyn av lagen och lämnar eventuella förslag på förändringar till regeringen senast sista december i år. Vi har vidareutvecklat den populära webbhandboken och producerat två youtube-filmer:

Dels en film om rollfördelningen.

Och dels en film om beslutshanteringen.

Boverket har även gjort flera olika uppföljningar av bostadsanpassningsbidraget. Vi har skickat enkäter till brukare, fastighetsägare och kommunala handläggare. Vi har granskat handläggningen i 33 kommuner, granskat kommunernas webbplatser och information om bidraget och vi har följt upp överklaganden av kommunala beslut. Resultaten av uppföljningarna kan du läsa mer om i årsrapporten.

 

Till sist men aldrig minst är det en stor uppgift för samtliga delmål att både uppdatera information och skapa helt nya webbsidor till Boverkets nya webbplats som lanseras under 2014.

 

Detta blev ett ovanligt långt blogginlägg. Men det är förhoppningsvis tacksamt att få en så översiktlig bild av hur Boverket arbetar med funktionshindersfrågor. Nu ser vi fram emot 2014 som redan rivstartat!

Kom ihåg att ta en titt på den nya årsrapporten!

 

/ Andreas

 

 

 

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *