Aktuellt

Vad är en kulturhistoriskt värdefull byggnad?

Frågan har plötsligt blivit högaktuell genom två av regeringens PBL-propositioner. Förslaget till utökad bygglovsbefrielse gäller nämligen inte för sådana kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller bebyggelseområden som avses i 8 kap 13 § PBL. Likaså gäller förslaget att detaljplanebestämmelser som styr byggnaders arkitektoniska och estetiska utformning ska upphöra att gälla efter genomförandetidens utgång inte särskilt värdefulla bebyggelseområden.

Vad en särskilt värdefull byggnad/bebyggelseområde är för något är inte helt lätt att besvara, men på sidan Förvanskningsförbudet under Tema Kulturvärden på PBL kunskapsbanken har Boverket försökt reda ut frågan.

Det mycket enkla svaret är att det i hög grad är beroende av kommunens bedömning. Ett gott råd till alla kommuner är nog att redan nu förbereda sig inför en kommande lagändring genom att ta ställning till vilka byggnader och bebyggelseområden som de anser är särskilt värdefulla.

/Otto Ryding

9

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *