Samhällsplanering

Vad händer med de allmänna råden om planbestämmelser?

Under hösten 2013 hade vi ute ett förslag till allmänna råd om planbestämmelser på remiss. Förslaget till allmänna råd är framförallt fokuserade på hur kommunerna ska ange planbestämmelser och beteckna dessa på plankarta. När det gäller användning av allmän platsmark och kvartersmark omfattar det allmänna rådet även avgränsning av vad som ingår.

 

Boverket fick in cirka nittio remissvar till de allmänna råden om planbestämmelser. Svaren kom till största delen från kommuner och länsstyrelser, men även andra myndigheter, företag, privatpersoner och organisationer har lämnat synpunkter. Vår upplevelse är att många har lagt mycket tid och tankemöda på att sätta sig in i och kommentera vårt förslag. Det är väldigt roligt och stimulerande, då det visar hur viktigt det här arbetet är för dem som arbetar med det i praktiken.

 

Svaren var överlag ingående och belyste många olika frågeställningar. Många av de svarande tyckte att Boverkets sätt att skilja ut de allmänna råden från vägledningen och lägga dem i en egen författning var bra då det tydliggjorde vad som var allmänna råd. Samtidigt var det ett stort antal av de svarande som poängterade att de allmänna råden inte räcker som vägledning utan att det behövs mer förtydliganden och exempel.

 

Boverkets avsikt är att de allmänna råden inte ska vara alltför omfattande utan tämligen avskalade och enkla. Förtydliganden, exempel och övrig vägledning tillsammans med hänvisningar till lag, förordning och de allmänna råden ska finnas i PBL kunskapsbanken.

 

Av de olika delarna i det allmänna rådet är det framförallt förslaget på den nya användningen Z på kvartersmark som uppmärksammats och kommenterats. Z är tänkt att användas som beteckning på en typ av områden som det är väldigt svårt att hitta ett bra namn på, men som finns i alla städer och som vi planbyråkrater (fast vi inte får) kallar för fulhandelsområden. Remissvaren visar i det fallet på en förståelse för syftet med användningen, men även på farhågor och behovet av en tydlig vägledning som förklarar.

 

Just nu arbetar vi oss igenom de allmänna råden, punkt för punkt och väger in remissvaren och våra egna synpunkter, tankar och idéer. Vissa delar arbetar vi om, vi funderar bland annat på en ny struktur för egenskapsbestämmelser och vi har haft en hel del diskussioner om varför det egentligen finns vattenområde i detaljplan.

 

Tidplanen är ganska oklar, vår ambition är att få färdigt de allmänna råden och vägledningen på Kunskapsbanken under hösten, men det är som bekant en hel del annat som trycker på just nu i form av ett antal förväntade lagändringar…

 

Klara Falk
Planarkitekt, Boverket

 

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *