Samhällsplanering

Sommarens eventuella lagändringar

I skrivandets stund är vi i full gång med att gå igenom kommande texter till PBL kunskapsbanken. Texterna kommer att handla om de nya lagändringar som föreslås träda ikraft den 1 och 2 juli. (Propositionerna Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov och Fler bostäder åt unga och studenter) En text på Kunskapsbanken ”blir till” på följande sätt: En skribent (sakkunnig) skriver ett utkast till text baserat på regeringens proposition. Denna text skrivs sedan om tillsammans i en läsgrupp (i detta fallet ingår arkitekt, ingenjör och jurist som sakkunniga i läsgruppen), därefter granskas den av jurist och sedan ytterligare en juridisk granskning av rättschefen. Texten kan sedan läggas ut på PBL kunskapsbanken. Arbetet tar (och måste få ta) tid, då våra texter kvalitetgranskas ifrån ”alla håll”.  Färdiga texter beräknas finnas på PBL kunskapsbanken strax innan den nya lagen träder i kraft.
Läsgenomgång lagändringar
Vad menar lagstiftaren och vilka konsekvenser kan det bli?” Läsgenomgång av bland annat text om det så kallade Attefallshuset.

 

Fastän bygglovsbefriade åtgärder föreslås krävs det dock tillexempel fortfarande bygglov när:

  • området utgör en värdefull miljö
  • byggnaden som ska byggas till eller inredas med ytterligare en bostad är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
  • den bygglovsbefriade åtgärden görs inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- eller skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret.

De nuvarande bestämmelserna om strandskydd gäller även komplementbostadshus och övriga åtgärder i förslaget. Om någon av åtgärderna ska göras inom strandskyddat område kan alltså särskild strandskyddsdispens behövas, även om inget bygglov krävs.

boverket.se finns en sida om kommande lagändringar där vi uppdaterar vad som händer i arbetet, bland annat kan du titta på en film om när Yvonne Svensson berättar om de föreslagna bygglovsbefriade åtgärderna riktat till villaägare.

 

 

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *