Samhällsplanering

Fullt till sista plats på Öppet hus om PBL!

Det var fullt till sista plats när Boverket besökte Öppet hus om PBL som Länsstyrelsen i Stockholm bjudit in till. Målgruppen för dagen var detaljplanehandläggare och andra som arbetar med detaljplan inom länet. Intresset var stort!
Under eftermiddagen och Öppet hus om PBL informerade vi om PBL kompetens och de olika delarna av det projektet. Läs mer om PBL kompetens på Boverkets webbplats. Hanna berättade även om förändringarna i 5 kap. PBL i och med prop. 2013/14:126 En enklare planprocess som gäller från och med årsskiftet. Förändringarna innebär bland annat att kommunerna från och med årsskiftet ska påbörja arbetet med nya detaljplaner enligt ett standardförfarande eller ett utökat förfarande.
Den sista presentationen var om planbestämmelser och Klara berättade om det Allmänna rådet för planbestämmelser som började gälla den 2 januari. Presentationen inleddes med att poängtera den i våra ögon viktigaste paragrafen vid framtagandet av en detaljplan, 4 kap. 32 § plan- och bygglagen som säger:
• En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.
• Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.
• Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte.

 

En av de större förändringarna i det Allmänna rådet är att lagstödet för planbestämmelsen ska anges på plankartan. Hittar du inget lagstöd i PBL för planbestämmelsen kan den heller inte användas!
Det märktes ett stort engagemang i publiken och det kom många frågor. De frågor som dök upp under presentationen om planprocessen berörde bland annat samrådstiden som i det utökade förfarandet fått en minsta tid om 3 veckor, medan det i standardförfarandet inte nämns någon tidsgräns. Hur ska kommunerna hantera det? En annan vanlig synpunkt är också att kommunen inte behöver göra någon samrådsredogörelse om standardförfarandet tillämpas, utan det är tillräckligt att synpunkterna inkluderas i granskningsutlåtandet. Många kommuner väljer dock att göra en samrådsredogörelse i alla fall och skicka ut till berörda för att på så sätt tydliggöra vilka synpunkter som kommit in och hur de beaktas. Lantmäteriet poängterade även förändringen i PBL 5 kap. 32 § och betydelsen av att kommunen inom två veckor ska skicka planen, planbeskrivningen och fastighetsförteckningen till länsstyrelsen och lantmäteriet när detaljplanen har vunnit laga kraft. Detta för att Lantmäteriet kan uppdatera fastighetsregistret och påskynda genomförandet av planen.
De frågor som ställdes kring planbestämmelserna och det allmänna rådet berörde hur kommunen ska förhålla sig till gestaltningsprogram eller liknande eftersom det allmänna rådet menar att planbestämmelser inte ska hänvisa till dessa. Andra frågor handlade om laghänvisningen i plankartan och vilka verksamheter som hamnar inom respektive användning.
Det var en mycket givande dag på flera sätt! Vi vet att behovet av vägledning är stort och vi blev (om möjligt) än mer taggade på att färdigställa vägledningen på PBL kunskapsbanken.
/Hanna Faming och Klara Falk

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *