Internationellt

Många Boverksfrågor har en EU-dimension

Med ett slimmat arbetsprogram och en europeisk investeringsplan för tillväxt och sysselsättning fokuserar den nytillträdda EU-kommissionen på att få Europa på fötter. En ny fond ska säkerställa investeringar inom strategiskt viktiga områden, som transporter, bredband, energi och forskning och utveckling. Men enligt förslaget till förordning för den Europeiska fonden för strategiska investeringar som kommissionen nyligen lade fram är det även möjligt att stödja social infrastruktur och urban utveckling, något som speglar att de dimensionerna vinner mark inom EU-samarbetet.

EU-kommissionen har också påbörjat ett arbete för att ta ett mer samlat grepp om frågor som rör städer. Det handlar om att se hur EU-politik på olika områden påverkar Europas städer och hitta sätt att koordinera åtgärder bättre, för att i förlängningen kunna möta Europas utmaningar och uppnå unionens mål. Kommissionens meddelande ”De urbana aspekterna i EU:s politik – huvudpunkterna i en EU-agenda för städer” som lades fram i somras väntas följas upp med konkreta förslag inom kort. Det främsta verktyget som står till EU:s förfogande är sammanhållningspolitiken, där 5 procent av regionalfondsmedlen 2014-2020 har öronmärkts för hållbar stadsutveckling.

Kommissionen har under en tid påtalat riskerna med en hög och växande privat skuldsättning i Sverige och pekar på möjliga reformer för att dämpa utvecklingen.  Det handlar om avvecklade ränteavdrag, höjd fastighetsskatt och ökade amorteringar, men också åtgärder för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande. Mot bakgrund av de risker som kommissionen ser görs det, inom ramen för EU:s system för ekonomisk styrning, en fördjupad granskning av Sverige.  En rapport kommer att presenteras inom kort och utmynna i landsspecifika rekommendationer till Sverige senare i vår.

Boverket följer utvecklingen inom EU när det gäller rättsfall, beslut, meddelanden och andra typer av ställningstaganden på EU-nivå som kan påverka förutsättningarna för svensk bostadspolitik. Läs mer i rapporten ”EU och bostadspolitiken 2014”; en sammanställning av de iakttagelser som gjorts under 2014.

0

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *