Samhällsplanering

foto/ Lina Magnusson

Vägledning till detaljplaneprocessen

Sedan den 1 januari 2015 gäller en ny planprocess vid framtagandet av detaljplaner. Standarförfarandet och det utökade förfarandet ersätter de tidigare normala och enkla förfarandet. Standardförfarandet är från och med årsskiftet det huvudsakliga förfarandet medan det utökade förfarandet ska tillämpas vid lite mer komplicerade planer. Boverket publicerar idag mer vägledning på PBL kunskapsbanken om hur de olika förfarandena ska/kan användas.

Vägledningen är indelad i två delar

De två förfarandena har vissa likheter, men även vissa skillnader. Vägledningen är därför indelad i ett avsnitt om standardförfarandet och ett avsnitt om det utökade förfarandet.

Internt arbete och extern referensgrupp

Under arbetet med att ta fram vägledningen till PBL kunskapsbanken har vi haft en intern arbetsgrupp som läst in sig på lagändringarna och övrigt bakgrundsmaterial. Till hjälp i arbetet har vi haft en extern referensgrupp som utifrån sin praktiska erfarenhet gett värdefulla synpunkter och inspel på hur lagändringarna påverkar dem i deras yrkesroll och hur de tillämpar de nya förfarandena. Referensgruppen som bland annat består av representanter från kommuner, länsstyrelser och Lantmäteriet. Flera av dem deltog även på webbseminariet- Detaljplaner från och med nu, som bland annat tog upp planprocesserna. Se webbseminariet här.

Vad händer framöver?

Lagändringarna vid årsskiftet har utöver ett standard- och ett utökat förfarande inneburit att det tillkommit två förfaranden som kan tillämpas vid ändring och upphävande av detaljplan. Det första är ett förenklat förfarande vid förlängning av genomförandetiden och det andra är ett förenklat standardförfarande vid upphävande av detaljplan. Dessa förfaranden är ett tillägg i Plan- och bygglagen om Att ändra och upphäva detaljplaner. Vägledning i hur de två förfarandena ska tillämpas är förnärvarande under arbete.

PBL Kunskapsbanken utvecklas kontinuerligt

Håll utkik på PBL kunskapsbanken, det är en levande webbplats som utvecklas i takt med lagändringar och behov om vägledning som uppstår.

/Hanna Faming, planarkitekt

1

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *