Aktuellt

Plattformen på SKL seminarium om förtätning av städer

Förtätning av städer är en trend i dag och en stor utmaning. Det är i städerna som både den ekonomiska och befolkningsmässiga utvecklingen sker, stadens täthet och dess mötesplatser skapar nya branscher och flera jobb, bättre utbildning och ett varierat kulturutbud. Utmaningen är att bygga goda livsmiljöer för alla och det är kommunerna som har ansvar för det gemensamma rummet i staden i samverkan med andra aktörer. Detta var upptakten till den heldag som Sveriges Kommuner och Landsting arrangerade på temat förtätning.

Jag var med för att mot slutet av dagen berätta om den plattform för hållbar stadsutveckling som Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och Tillväxtverket tagit fram på uppdrag av regeringen.

Stadsmiljöavtal och Sverigeförhandlingen
Moderator var Eva Hägglund (SKL) som med ett rappt tempo levererade ett antal spännande föredrag under förmiddagen; Cecilia Mårtensson (SKL) beskrev Stadsmiljöavtal, avtal som ska bidra till mer persontrafik med kollektiva färdmedel och mindre biltrafik. Hon berättade också om Sverigeförhandlingen som värdeskapande förhandlingar där nyttor är centrala. Nyttor som värderas är bostads-, resenärs-, miljö-, arbetsmarknads-, näringslivs- och social nytta.

16 fokusområden för dialog och aktion
Ann-Sofie Eriksson (SKL) beskrev hur vi kan bygga nya bostäder och samtidigt ta hand om de gamla. I likhet med plattformen har SKL också tagit fram ett antal fokusområden, totalt 16 stycken: Regionala avtal mellan stat, kommun och byggherrar kring stadsutveckling, bostäder och infrastruktur, bostadsförsörjningsplanering, planering av anläggningsboenden och bostäder för asyl och flyktingmottagande, markpolitik, hinder för detaljplanering och plangenomförande, de kommunala bostadsföretagen som bostadspolitiskt verktyg, reavinstskatten (flyttskatten), den olikformiga beskattningen av olika upplåtelseformer, undantag från EU:s stadsstödregler för att kunna ge stöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse rörande byggande och boende, bostadsbidrag och bostadstillägg, subventionerat bosparande för unga, startlån till unga och nyanlända, hyresgarantier, hyresmarknadens system för hyressättning av nyproduktion och omsättningen på andrahandsmarknaden, främjande av konkurrens och innovationer, bostadsinformation och bostadsförmedlingsverksamhet i samverkan mellan kommuner och fastighetsägare. En diger lista! Vid handuppräckning så ansåg deltagarna på seminariet att markpolitik och jordbruksmark var ett av de mest intressanta fokusområdena.

Utmana bilnormen
Emma Bonnevier (SKL) visade att sjuttio procent av alla bilresor är kortare än 5 km, vi borde kunna undvika att ta bilen på de små sträckorna, cykla eller gå istället. Vi måste bryta bilnormen var Emmas budskap, ett ökat cyklande och gående är bra! Jag pratade  med en av deltagarna vid en paus i seminariet, hen menade att det är helt rätt att vi borde bryta bilnormen, men har vi tid och får vi då ihop livspusslet? Många intressanta diskussioner i pauserna blev det!

Grönstruktur och buller
Kerstin Blom Bokliden (SKL) beskrev grönstrukturens roll där Lidingö är den grönaste tätorten medan Landskrona har mest andel hårdgjord mark. Hon beskrev också bullerfrågor i relation till grönstruktur med Göteborg som exempel. I Göteborg har man tagit fram tydliga mål mot buller i stadsparkerna. Buller är den miljöstörning som drabbar flest och det är buller från vägar och spår, främst i de centrala delarna av Göteborg och utmed större leder. Mer än 100 000 är vid sin bostad utsatta för buller som överskrider 55 dBA som dygnsmedelvärde.

Kvällsekonomi och hälsoskillnader
Eva Hägglund gav seminariedeltagarna ett nytt begrepp att ta med sig, åtminstone var det nytt för mig? Kvällsekonomi, vilket innebär att affärerna är öppna även efter 18.00 på kvällen eftersom flest människor är lediga och kan använda tjänster, kvällsekonomi har visat sig vara särskilt intressant för ungdomar. Filippa Myrbäck beskrev hur arbete för minskad skillnad i hälsa är synonymt med arbete för hållbar utveckling:

  • Kostnadseffektivitet och hushållar med samhällets resurser (ekonomiskt perspektiv)
  • En bättre miljö och begränsar effekterna av klimatförändringarna (ekologiskt)
  • En ökad social sammanhållning, trygghet och delaktighet.

Tre städer
Tomas Rossing, Borås stad, beskrev textilarvet och hur man arbetar med att bygga på höjden för att ha vissa markörer i staden, markörer som erinrar om forna tiders stadsportar. Ella Swahn, Malmö stad beskrev Malmös arbete med att skapa strategiska mötesplatser för en naturlig integration, så att människor möts i sin vardag. Tomas Strömberg Umeå stad tog vid och beskrev utvecklingen efter kulturhuvudstadsåret. Om dessa tre städer kan du läsa mer om i SKL:s nyligen utgivna skrift: Förtätning av städer.

Paneldebatt
Seminariet avslutades med en paneldebatt där jag fick glädjen av att vara förespråkare för plan- och bygglagen och rättssäkerhet. I publiken fanns de som liksom mig menade att lagstiftningens demokratiska aspekt innebär att processen måste få ta tid på sig, det är viktigt med de samråd som borgar för medborgarinflytande! Och den tid processen tar är kanske måttet på hur hållbar den är?

Allt gott!

1

Kommentarer

  1. Den stora frågan är alltså; Har vi tid att vara hållbara, eller brinner det i knutarna?

  2. Det är aldrig försent är min fasta övertygelse, det gäller att göra det som göras kan i både de små sammanhangen och de stora. Men visst brinner det i knutarna, tänker på förra sommarens stora skogsbränder i Australien, klimatet som blir allt varmare, den mänskliga utsattheten som samtidigt också är orsaken till utsläppen…Peter Örn, f.d. ordf, i Delegationen för hållbara städer mm, sa vid ett tillfälle: Människor har en otrolig förmåga att klara av utmaningar och hot när hon väl ser omfattningen av dem. Låt oss hoppas att han har rätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *