Internationellt

Fysisk planering i Norge

Genom att Boverkets norska kollegor på Planavdelingen överflyttats från Miljödepartementet till Kommunal- og moderniseringsdepartementet har politikerna kommit att uppfatta planfunktionen som bredare och planfrågorna har också fått en starkare koppling till byggfrågor och Statens direktorat for byggekvalitet. För en del år sedan blev fysisk planering av många uppfattad som ett miljöskyddsverktyg. Planavdelningen har en nära koppling till politiken med veckovisa möten med ansvarig statssekreterare.

Kommunreform

Det största projektet för den nuvarande regeringen är en kommunreform. ”Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til robuste kommuner.”

Regeringspartierna vill bara ha två administrativa nivåer – stat och kommun – medan Stortinget tagit ställning att ”Reformen skal legge til grunn at vi skal ha tre forvaltningsnivåer i Norge”. Ansvarsområdena för de 19 fylkena blir därför en fortsatt politisk debatt i Norge.

Digitalisering av plan- och byggprocesser är ett tema alla länder arbetar med och som blir huvudtema i nästa årsmöte i Finland.

Digitalisering av plan- och byggprocesser är ett tema alla länder arbetar med och som blir huvudtema i nästa årsmöte i Finland.

Statens organisation

Norska regeringen önskar bättre och snabbare planprocesser samt färre överklagandeärenden. Under nuvarande regering har kommunerna fått rätt i flera fall då deras planer överklagats och avgjorts av regeringen. Det pågår för närvarande ett samordningsförsök (2013-2016) om överklagandefrågor, med syfte att få en effektivare och mer sakinriktad behandling av planöverklaganden. Fylkesmannen har givits rätt att avslå statliga överklaganden som är motstridiga eller svagt begrundade.

Statlig plan för samordnad bostads-, markanvändnings- och transportplanering

Norska staten satsar på att främja tät stadsutveckling; utveckling av kollektiv-, gång- och cykeltrafik; stärkt koppling mellan trafik- och bebyggelseplanering och särskilt starkt nyttjande av marken nära kollektivtrafiknoder.

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging

Detta är namnet på en skrift som planavdelningen gett ut med statens råd till kommunerna att aktivt arbeta med mer effektiva planprocesser, hållbar markanvändning och samhällsutveckling, samt attraktiva och klimatsmarta städer.

Lagändringar

Regeringen vill göra förenklingar. Bland annat vill man ta bort centralt godkännande av regionala planstrategier och få en bättre harmonisering mellan plan- och bygglagen med angränsande regelverk. Redan idag planeras alla stora väg- och järnvägsprojekt i Norge enligt plan- och bygglagen.

På webbplatsen seplan.no kan man se status för det norska planregistret. För fastigheter utanför reguleringsplan kan markägare med befintligt bostadshus utan bygglov bygga uthus och garage upp till femtio kvadratmeter.

/Olov Schultz, på plats på Nordiska planmyndighetsmötet i Oslo

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *