Internationellt

Nytt landsbygge i Finland!

Finlands ekonomi är svag och den finska regeringen satsar därför på ett grundläggande omtag där hela befolkningen ska vara med i ett nytt landsbygge. Sysselsättning och konkurrenskraft har blivit övergripande inriktning även för boende och byggande.

Boverkets kollegor på Avdelningen för den byggda miljön ligger kvar på Miljöministeriet (som det länge pågick diskussioner om att integrera i något annat ministerium). Den politiska inriktningen på arbetet är att förenkla processer och bestämmelser, öka kommunernas bestämmanderätt, öka bostadsbyggande, inleda ett rådslag om normer inom statens och kommunernas byggande för att lätta på kostnader och byråkrati, samt att digitalisera så mycket som möjligt.

Nu förbereds en rad propositioner: Landskapsplaner och kommunernas gemensamma generalplaner ska inte längre fastställas av ministeriet. Beslutanderätten i så kallade undantagsfall avses flyttas från närings- trafik- och miljöcentralerna till kommunerna. Besvärsförfarandet i planärenden ändras från kommunal- till förvaltningsbesvär och det kommer att krävas besvärstillstånd. Propositioner av detta slag, som rör beslutsöverflyttande mellan stat och kommuner, har en remisstid på minst sex veckor.

Vidare avses generalplaner kunna utgöra grund för byggande; regeringen vill underlätta för byggande i glesbebyggelse, styrningen av stora detaljhandelsenheter avses lättas upp inom centrumområden, beslutsprocesser ska generellt förkortas, kompletteringsbyggande och ändringar av byggnaders användningsändamål ska göras smidigare.

Det är med andra ord mycket på gång i vårt östra grannland.

/Olov Schultz, från Nordiska planmyndighetsmötet i Oslo

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *