Samhällsplanering

fotograf Lina Magnusson

Vallmo på en äng

ÖP modell – ett förslag till hur en översiktsplan kan byggas upp

Boverket har lanserat  ÖP-modellen, som är ett förslag till hur en översiktsplan kan byggas upp och vilka begrepp som bör användas. Du hittar den på PBL Kunskapsbanken, där du också kan skapa en egen pdf  av den.  Syftet med modellen är bland annat att underlätta planerarnas arbete och främja en regional och mellankommunal samordning av den rumsliga utvecklingsplaneringen. Arbetet har pågått flera år.  Vi har utgått från flera av senare års översiktsplaner. Ett antal kommuner har testat en tidigare version.

 

Modellen består av tre ”aspekter” – utvecklingsstrategi, användning och hänsyn – som var och en knyter an till olika regler i plan- och bygglagens bestämmelser om översiktsplan. I aspekten utvecklingsstrategi målas kommunens långsiktiga intentioner upp. I användning redovisas grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden, övergripande transportsystem samt grön- och blåstruktur. Aspekten hänsyn knyter an till plan- och bygglagens bestämmelse att kommunen i översiktsplanen ska redovisa hur man avser att ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Till varje aspekt hör ett antal begrepp.

 

Om de tre aspekterna hanteras enligt modellen uppfylls plan- och bygglagens krav på översiktsplanens innehåll. Allt i varje aspekt måste dock inte tillämpas. Modellen tillhandahåller en låda med byggklossar som man väljer efter behov, vilket ger möjlighet att anpassa översiktsplanen till vad som är relevant i kommunen. Den ger således frihet att utforma översiktsplanen efter de lokala förutsättningarna och ska fungera från regional och mellankommunal nivå till fördjupningar för tätorter och stadsdelar.

 

Modellen är en rekommendation. Vi hoppas att den ska användas i många kommuner, men är medvetna om att den kanske inte är perfekt. Vi kommer att följa upp hur den fungerar i praktiken och vill gärna ha in synpunkter. Några pilotkommuner kommer vi att följa lite närmare. Medarbetare på enheten för strategisk planering – som har gjort det mesta av arbetet – är dock beredda att hjälpa alla som undrar hur det egentligen är tänkt. Kontaktuppgifter finns på introduktionssidan till modellen. 

 

Tanken är att modellen efter ett par års användning i kommunerna ska bearbetas till allmänna råd. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en regel i lag, förordning eller föreskrift. I detta fall alltså hur PBLs regler om Ett allmänt råd får myndigheter skriva utan att ha ett bemyndigande så länge det allmänna rådet ryms inom myndighetens verksamhetsområde. Ett allmänt råd kan skrivas direkt till en lag, förordning eller föreskrift.

 

Pål Karlsson, Översiksplanerare

 

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *