Aktuellt

Bland hattbackar i Danmarks alplandskap – rapport från nordiskt landskapsseminarium

IMG_4372

Vart tredje år träffas de nordiska myndigheterna med ansvar för den europeiska landskapskonventionen (ELC) och utbyter erfarenheter och kunskap, erbjuder diskussion och inspiration i landskapsfrågorna och hur vi hanterar genomförandet av konventionen. Sedan 2012 har alla fem nordiska länder ratificerat ELC, men det skiljer sig mellan länderna hur man har hanterat genomförandet. Temat för dessa två dagar var Nordiska landskap i förändring och medborgardeltagande.

IMG_4385

Värdlandet Danmark bjöd in till Langeland, en ö och tillika kommun utanför Fyn, med ett mycket karaktärsfyllt landskap. Langeland kommun är också den första kommunen i Danmark som har tagit fram en landskapsatlas – en atlas som på ett lättillgängligt sätt beskriver landskapets värden och dess olika landskapskaraktärer i syfte att på ett kärnfullt sätt kunna kommunicera detta med olika aktörer och vara en ett bra planeringsunderlag i den fysiska planeringen.

IMG_4384

Langelands landskap kallas för Danmarks alplandskap för att det är så böljande. Ön är full av drumliner, kullar av sten och grus bildade under senaste istiden. Kullarna har formen av en gammal hatt och kallas för ”hattebackar”. Det är också ett välbevarat kulturlandskap med stora gods, slott och radbyar. Rudköping, centralorten i Langeland, är en fin gammal medeltidsstad med låg och tät bebyggelse längs med slingrande gator. Men trots ett lågt exploateringstryck så står landskapet inför stora förändringar. Jordbruksmark längs kusten pumpas idag för att få mer mark till odling samtidigt som havet stiger. Krav på mer effektivt jordbruk riskerar att slå sönder strukturer i landskapet. Nya typer av energisystem som solpaneler och vindkraftverk tillför nya karaktärer.

IMG_4397

På mötet berättade Norge om utvecklingen av sina landskapskaraktärsanalyser. De ligger långt framme och stöttar kommunerna med vägledning inom området. Just nu pågår ett utvecklingsprojekt för att försöka standardisera metoden och redovisningen av landskapskaraktärsanalys för större användbarhet och möjlighet att återanvända. Norge har haft exempel stort fokus på vardagslandskapet för att stärka den enskilda människan och civilsamhällets delaktighet i landskapsfrågor. Finland arbetar däremot mycket mer sina särskilt värdefulla landskap, som påminner om våra riksintressen. Arbetet med ett av dessa landskap nominerades till Europarådets landskapspris och presenterades också på mötet. Från Sverige presenterade Per Blomberg, Kristianstad kommun, projektet LifeScape i Vombsänkan i Skåne och handboken för medborgardelaktighet som tog fram i samband med projektet.

Lokala och regionala projekt har ibland ELC som en utgångspunkt i arbetet, men på nationell nivå är det mer sällan. Sverige ratificerade konventionen 2010, men ingen nationell myndighet har något specifikt ansvar eller uppdrag att utveckla arbetet med landskapet och ELC. Detta skulle behövas eftersom landskapskonventionen inte är glasklar. Samtidigt behöver vi mer än någonsin hantera många frågor i ett landskapsperspektiv och arbeta tvärsektoriellt och tillsammans med lokala och regionala aktörer och medborgare.

Inspirerade av våra nordiska kollegor hoppas vi kunna växla upp arbetet ELC i ljuset av en kommande regional planering, det ökade fokus på stadsutvecklingen och översiktsplaneringen, samt arbetet med ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Om tre år hoppas vi kunna mötas i Finland.
//Ulrika Åkerlund

2

Kommentarer

  1. Tack för en bra summering av mötet. Hos oss praktiker som försökt arbeta enligt ELC är det påtagligt att frågan haft en tämligen svag status hos myndigheterna. Men jag tror också att det öppnas nya möjligheter om den regionala plattformen kommer att utvecklas. Här i dagarna ordnar trafikverket flera seminarium om regional landskapskaraktärsanalys. Dels i Malmö och Jönköping-kopplat till arbetet med nya stambanor, dels i Uppsala den 20/10 om FOI projektet LILP. Trafikverket.se/landskap. Fortsätt gärna lägga upp mer info på boverkets hemsida:)

  2. Vi följer Trafikverkets arbete med landskapskaraktärsanalys med stort intresse och hoppas kunna arbeta vidare med detta om och när regionerna får ett ökat planeringsansvar. Det är också ett bra instrument för länsstyrelserna. Förhoppningsvis kan vi utveckla materialet om ELC och landskap på boverket.se också:).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *