Aktuellt

Rapport från BESTa seminariet

Får ekosystemtjänsterna tillräckligt stöd i PBL? Detta var rubriken på Malmö stads slutrapport av utvecklingsprojektet BEST som står för Boverket och ekosystemtjänsterna. Idag på eftermiddagen presenterades rapporten inför en fullsatt salong med 145 personer från hela Sverige.

IMG_5411

Varför prata om ekosystemtjänster?
60 procent av jordens ekosystem är skadade eller förstörda till följd av mänsklig påverkan – exploatering och brukande av marken. Det är bråttom att vända trenden och bromsa förlusten av biologisk mångfald. Ett sätt kan vara att faktiskt räkna på hur mycket naturens tjänster faktiskt är värda.
Sedan 2012 finns ett politiskt nationellt mål att ”Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt”. Detta är i allra högsta grad en fråga för planering och byggande! Men hur kan den fysiska planeringen enligt PBL bidra till att stärka befintliga ekosystem OCH skapa nya som generar ekosystemtjänster?

IMG_5410

Begränsningar och möjligheter med PBL
Inom ramen för BEST-projektet har man kartlagt i vilken utsträckning planhandläggare på kommuner och länsstyrelser känner till begreppet ekosystemtjänster samt om och hur begreppet används i planläggningen. Projektet har också gått igenom ett antal planbestämmelser som kommunerna själva har använt sig av och låtit planjuridiskt kunniga personer granska i vilken utsträckning som bestämmelserna är förenliga med PBL eller inte.

Enligt projektet finns det helt klart begränsningar med PBL – det är svårt att tillskapa natur och grönska med stöd av lagen. Men det finns också möjligheter. Några avgörande faktorer är planerings- och kunskapsunderlag som lyfter ekosystemtjänster, att det hanteras i översiktsplanen och slutligen själva planeringsprocessen där man kan komma ganska långt med en bra dialog. Men det gäller att komma ihåg att PBL inte är det enda verktyget för kommunen. I verktygslådan finns också markstrategi och aktiv markpolitik, ägardirektiv till allmännyttiga bostadsbolag, direktiv till stadens egen byggnadsförvaltning, markanvisning och exploateringsavtal.

Nästa steg
Det pågår många olika utvecklingsprojekt runt om i landet gällande ekosystemtjänster både inom forskning och praktik. Tidpunkten för att inleda ett vägledningsarbete om ekosystemtjänster och grönstruktur har aldrig varit bättre. BEST-projektet har tillsammans med andra projekt lagt en bra grund.
Läs mer om BEST-projektet på Boverkets webbplats på http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/pbl-kompetens/stod-till-nationella-utvecklingsprojekt/hitta-projekt/best-boverket-och-ekosystemtjansterna/

Ekosystemtjänster – är de tjänster som naturen tillhandahåller människor och som är nödvändiga för vår välfärd, hälsa och vårt välbefinnande. En ekosystemtjänst är pollinering som förutsätter att binas ekosystem fungerar för att de ska kunna pollinera våra grödor. Det kan också handla om dagvattenfördröjning och ett grönområdes förmåga att ta hand om och rena vatten vid översvämning.

112

Kommentarer

  1. Rapporten kommer att publiceras på Boverkets webbplats inom kort. För presentationerna kontakta Juliet Lidgren på Malmö stad.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *