Samhällsplanering

Plattformen på turné

Den 26 april kickade turné igång där Plattformen för hållbar stadsutveckling tillsammans med SKL, länsstyrelserna, SABO och Sveriges byggindustrier besöker 8 kommuner och städer på temat ”Bostäder för alla – men hur?”. Platsen var Växjö och intresset var stort. 60 personer deltog och över 20 kommuner var representerade. En kort sammanfattning av dagen och medskick från kommunerna är tydlig.

Flera personer sitter runt ett mötesbord

Plattformen för hållbar stadsutveckling träffas i Växjö

”Vi har inga problem med lagen, vi har problem att ingen vill bygga i vår kommun”. De finansiella villkoren för att överhuvudtaget få till en byggnation är den helt avgörande frågan – framförallt för många små kommuner.
Flera bra kommunexempel lyftes där även de små visar att det går. En imponerande kaxighet från Vaggeryd och Vetlanda. Växjö imponerar stort. Dom bygger mest i Sverige i förhållande till befolkning. Staden är ledande när det gäller att bygga i trä och det finns ett utvecklat samarbete mellan staden och Linnéuniversitetet. Växjö har ett stadsutvecklingsråd och en träbyggnadsstrategi.

Medskickat till Plattformen var tydliga. Att bygga bostäder innebär mer än att bygga mycket. Deltagande kommuner vill att Plattformen:

  • Värnar och slå vakt om kvalitets- och gestaltningsfrågorna i stadsbyggandet
  • Hjälper till att hitta finansieringslösningar
  • Påtalar och driver frågorna om kollektivtrafikens betydelse för en god samhällsplanering
  • Ska vara en neutral mötesarena där man kan möte staten samlat kring hållbar stadsutveckling.

Station Örebro
Landshövding Maria Larsson inledde andra stoppet på Plattformens turné som var Örebro. Maria lyfte fram betydelsen av tidig kontakt och dialog som en viktig framgångsfaktor. Hon sa också att ”vi ska se till att lagar och regler följs, men vi ska också bidra till dom kreativa lösningarna”. Lars Ericsson (S) från civilutskottet menade att ”hipfaktorn” inom bostadspolitiken har höjts avsevärt den senaste tiden! Han lyfte fram statens betydande roll. Under miljonprogrammet satsade staten mer än tre gånger så mycket pengar som nu för att möjliggöra och stötta ett ökat bostadsbyggande. Han lyfte också upp de finansiella frågornas betydelse om det ska byggas något. Viktigt att staten är en viktig och relevant samtalspart. Det handlar om politisk visionskraft och om en tydlig kommunal målbild. Att planprocessen är hindret är en myt. Dom som bygger mest har minst överklaganden!
”Vi orkar inte med mer ändringsblad i PBL. Just nu jobbar vi med tre versioner av PBL – en uppgiven planerarröst”

Nästa talare var Magnus Ahlstrand från länsstyrelsen i Värmland. Han informerade om att länsstyrelsen från 1 juni har tagits bort som överklagandeinstans. Magnus var skeptisk till att detta skulle snabba på processen – snarare tvärtom. Nu kommer samtliga ärenden att hamna på mark- och miljödomstolarna för avgöranden i en domstolsprövning. Hela tanken med PBL och Lst roll är att man ska vara stödjande under hela processen och där man i dialog med kommunen kan rätta till fel innan planen antas.

Vi fick oss till livs en solskenshistoria där lilla Munkfors med drygt 3000 inv har lyckats vända en nedåtgående trend med minskat befolkningsunderlag och hjul som snurrar bakåt. Kommunen valde en strategi där man prioriterade senior- och äldrebostäder. Detta har lett till en ökat omflyttning inom det befintliga beståndet där många unga nu har hittat sitt första boende till en rimlig kostnad. Nyproduktion blir alltid dyrt oavsett var det byggs!

Med på turnén är även Evidence och WSP som ger intressanta regionala statistiska bilder ur ett demografiskt och finansiellt perspektiv. Evidence menade på att det är förvånande att det inte byggs mer. Sverige har en BNP-tillväxt på över 4 %, arbetslösheten minskar, vi har en ökad befolkningsökning och banken har minusränta! De politiska beslut man hittills har genomfört har bara ökat trösklarna in på bostadsmarknaden ytterligare. ”Vi måste tänka nytt när det gäller att stötta vissa grupper”. I Norge har man ett upparbetat statligt system med bosparande för yngre mm. De grupper som är mest utsatta är de yngre och de äldre som står för tröskel- respektive inlåsningseffekter. ”Vi måste få till en amorterings- och flyttkultur i Sverige”.

Gemensam målbild och klokt samarbete i Örebro
Örebro lyfte sin så kallade Örebromodell som har blivit mycket uppmärksammad. Det som slår mig  är att Örebro tillämpar PBL som det var tänkt. En stark och förankrad översiktsplan som alla använder – stora detaljplaner som inte är mer detaljerade än planens syfte och ett aktivt bygglovskede där detaljutformningen säkerställs. Kommunen låser fast ett antal kvalitetskriterier innan markansvisningarna i ett s k reservationsavtal. En detaljplan tas fram på 4- 8 månader. Vilket är väldigt snabbt i en jämförelse över landet. Örebro har lyckats skapa effektiva arbetsprocesser inom den kommunala organisationen och mellan de nämnder som är inblandade i stadsutvecklingsprocessen. Kommunen tar bara ett formellt beslut och det är i samband med att planen antas. Besluten som behöver tas mellan de olika processtegen tas via en långt gående delegation och täta informationstillfällen mellan politik och tjänstemän.
Örebro har en tydlig målbild vart man vill med sin stad det gäller politiker och samtliga förvaltningar m fl. Kommunen har lyckats skapa tillit i den kommunala organisationen. Framgångsfaktorerna i Örebro är:

  • Gemensam målbild och riktning
  • Samspel mellan politik och tjänstemän
  • Kompetens och sammansättning
  • Utvecklade arbetssätt och redskap

Fler kommuner kan och borde ta efter Örebro och skapa effektiva arbetsformer i den kommunala organisationen som stödjer en klok tillämpning av PBL och som i sin tur stöttar ett ökat bostadsbyggande för en hållbar stadsutveckling!

/Patrik Faming

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *