Aktuellt

Ser man staden för alla hus?

Så löd rubriken på Plattformens seminarium den 6 juli i Almedalen.

Några av frågorna som togs upp var; Hur är villkoren för en hållbar stad? Och hur utformar vi en stad som ger bästa möjliga förutsättningar för att leva hållbart? Vi behöver bygga många bostäder framöver, men bostäderna behöver kopplas till en hållbar stadsutveckling och hållbara samhällsstrukturer. Hur gör vi det på bästa sätt?

Moderator Tobias Olsson, förbundsordförande Sveriges Arkitekter ställde kluriga frågor till både styrgrupp plattform för hållbar stadsutveckling och andra föredragshållare

Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård inledde seminariet i Länsstyrelsens trädgård, vilken var fullsatt.

Regeringens satsning på bostäder för hållbar stadsutveckling
Boverkets generaldirektör Janna Valik berättade inledningsvis om 55 kommunbesök som Boverket gjort. Sedan tog miljöminister Karolina Skog vid: Hållbar stadsutveckling förutsätter bra kollektivtrafik kopplat till bostadsbyggande och då avses Stadsmiljöavtalen.Miljöministern fortsatte med att beskriva hur vi behöver tänka på  strategisk placering av bostäder och inte bara ha ekonomi i fokus när det gäller bostadsbyggandet. Karolina Skog beskrev också arbetet med att ta fram ett nationellt mål för hållbar stadsutveckling. Det kommer att vara tre departement som samverkar för att forma och ta fram det nationella målet.

Vetlanda – handlingskraft för hållbar stadsutveckling
Henrik Tvarnö, kommunstyrelsens ordförande, Vetlanda kommun beskrev målbilden för kommunen – vi måste gå före. Han berättade också att 250 miljoner kronor investeras i skolor under ett års tid istället för fem år!

Örebromodellen – samskapande processer för hållbar stadsutveckling
Martin Willén stadsbyggnadschef i Örebro kommun menade att Sveriges viktigaste process för att ta hand om nyanlända och bostadssökande är den som består av: Översiktplan, planprogram och detaljplan. Dessa tre är lika med bostadsförsörjning när man får dem att fungera. Det sätt som Örebro gjort för att åstadkomma en smidigare process är dels att jobba med dialog och en generell detaljplan som beslutas först när byggare och kommunen är överens. Då sker markanvisning!

Älvstadsmodellen för hållbar stadsutveckling i Göteborg
Ulf Kamne Göteborgs Stad, Lena Andersson VD Älvstranden, Ulf Gustafssson AB Volvo berättade om hur de vänt ett stort projekt som Älvstranden till att gå från stora projektsatsningar till mindre men väl genomförda stadsbyggnadssatsningar. Volvo bidrar med innovationskraft och på seminariet konstaterades att inom en snar framtid har vi gått från dieseldrivna bussar till eldrivna.

Paneldiskussion
I paneldiskussionen deltog alla föredragshållare och Plattformens styrgrupp som består av fem chefer för myndigheterna; Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Trafikverket. Martin Willén, Örebro konstaterade att när regelverk ändras så tar processen längre tid! Det finns en vinst i att låta regelverk fungera över tid så att allt flera förstår vad de innebär. Det är lika viktigt arbeta med kulturfrågor som med regelförändringar, i Örebro har man förbättrat planprocessen på så sätt att tjänstemän har fler regelbundna möten med politikerna vilket i och för sig tar mer tid. Men det innebär att alla, såväl tjänstemän som politiker är inriktade mot samma mål – och de kommunicerar denna överensstämmande bild till byggherrar mfl vilket gör hela processen mer effektiv. Avslutningsvis konstaterade styrgruppens ordförande Janna Valik att nästa år diskuterar vi säkerligen bostadsfrågan på Almedalen. Bostadsfrågan är stor och viktig vilket också Almedalen med sina 3829 seminarier är.

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *