Aktuellt

Plattformen i Göteborg

Plattformen_Göteborg

”Staten och kommunen sitter i samma båt” och staten måste vara en del av lösningen och skapa rätt förutsättningar. Så inledde Landshövding Lars Bäckström seminarieserien Bostäder för alla – men hur? som landade i Göteborg den 31 augusti. Vi har i princip samma utmaningar som inför miljonprogrammet, men lösningarna måste se annorlunda ut. Under seminarieserien är huvudfokus riktat mot lösningarna. I Västra Götalands län har 20 av de 49 kommuner som ingår i länet gamla översiktsplaner. Här behövs sannerligen en nybyggaranda och att den strategiska planeringen får en ökad prioritering.

Länsstyrelsen lyfte fram betydelsen av en bättre infrastruktur för kollektivtrafik genom en ökad täthet. Delar av Västra Götalandsregionen är mycket gles vilket gör att det är svårt att hitta de hållbara lösningarna. Det är svårt att bygga nytt och billigt. Vi har inte råd med att bygga snabbt och dåligt. Erfarenheter från miljonprogrammet visar att vi fortfarande bär en ”renoveringsryggsäck”. Det som byggs nytt är i princip dubbelt så dyrt som det befintliga beståndet. Därför är en av lösningsnycklarna att få igång en ökad omflyttning och ett mer effektivt nyttjande av det befintliga byggnadsbeståndet så att hushåll med begränsade ekonomiska resurser kan hitta en bostad. Kan detta vara en del av den nödvändiga sociala ingenjörskonsten?

Samverkansprocess och tydlig linje i Halmstad
I Halmstad har man jobbat mycket med att utveckla de interna kommunala arbetsprocesserna och förankringen. Vilket har lett till att processen har kortats och byggandet har ökat. Detta har väldigt lite med PBL att göra utan handlar främst om tillit och förtroende och en omsorg om förankring i tidiga skeden. Alla kommunala chefer som jobbar med planerings- och byggfrågor i Halmstad sitter med i en gemensam samordningsgrupp där eventuella problem och utmaningar klaras ut – inte via interna samråd mellan förvaltningarna. Politikerna har ett samhällsbyggnadsutskott som samlas varannan vecka för beredning av ärenden. Den kommunala strategiska visionen och målbilden är mycket genomförandeinriktad.

Medskick till Plattformen
Behovet av en sammanhållen samhällsplanering är viktiga frågor för Plattformen att fokusera på liksom de målkonflikter som finns kopplade till hållbar stadsutveckling. Det finns en risk att många av de stadsdelar som byggs med höga hållbarhetsambitioner blir isolerade enklaver i staden. Hållbarheten måste hanteras i stadens alla delar. Här är särskilt den sociala hållbarheten central. Det har ju den senaste tidens bilbränder och spänningar inom vissa områden visat med en obehaglig tydlighet. Andra viktiga hinder för ett ökat bostadsbyggande som lyftes fram var svårigheten att få igång flyttkedjor, riksintressen och en osund överklagandeprocess.

Dagen avslutades i en diskussion kring hur kommunen konkret kan få till ett ökat bostadsbyggande i ett hållbart sammanhang. Receptet och strategier för ett ökat bostadsbyggande som diskuterades är:

  • Utveckla dialogen med byggarna – byggallianser m.m
  • Bygg i kommunal regi
  • Bedriv en aktiv markpolitik
  • Bearbeta marknaden
  • Bygg identitet och attraktivitet
  • Bygg blandat
  • Bygg tillit

/Patrik Faming
Nationell samordnare
Plattform för hållbar stadsutveckling

1

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *