Tillgänglighet

Tillgängliga bostäder ingen självklarhet?

I tider då det snabbt behöver byggas fler bostäder diskuteras i olika sammanhang möjligheten att lätta på kraven på att bostäder ska vara tillgängliga och kunna användas av personer med funktionsnedsättning. I höstas till exempel föreslog regeringen tidsbegränsade bygglov för flyttbara byggnader för bostadsändamål, och om förslaget genomförs blir det möjligt att bortse från kraven. För personer med vissa funktionsnedsättningar blir det omöjligt att bo i dessa bostäder och även en inskränkning i möjligheten att besöka släkt och vänner som flyttar dit – en stor nackdel för sistnämnda också förstås.

Boverket har ett sektorsansvar för funktionshindersfrågor med anknytning till vårt verksamhetsområde, och i vår instruktion, som regeringen beslutat om, står det att Boverket ska vara samlande, stödjande och pådrivande på området. Utifrån bland annat detta sektorsansvar har Boverket sett det som sin uppgift att främja tillgänglighet och användbarhet som självklara grundkrav för den byggda miljön. Men ju fler undantag som införs desto svårare blir det att marknadsföra kraven som självklara.

Jag heter Ylva Storm och är ny samordnare av funktionshindersfrågor på Boverket sedan april förra året. Som sådan är jag bland annat sekreterare i Boverkets samråd med funktionshindersförbunden, länsstyrelserna och SKL. På Boverkets webbplats ser ni vilka som sitter med i samrådet i dag.

På det senaste samrådsmötet, i oktober förra året, stod den kommunala tillsynen över enkelt avhjälpta hinder i fokus. Tyvärr visar Boverkets uppföljning att de flesta kommunerna saknar resurser för att arbeta fullt ut med enkelt avhjälpta hinder. Från flera länsstyrelser har bland annat föreslagits att organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning bör få överklaga byggnadsnämndernas beslut om att ingripa eller inte ingripa i ett tillsynsärende. Boverket tycker det är ett bra förslag och har dessutom föreslagit att det bör göras en översyn av byggnadsnämndernas tillsynsansvar som bland annat besvarar frågan om det är möjligt att låta byggnadsnämnderna ta ut en avgift för sitt arbete om det har skett en förseelse. Förslagen har lämnats till regeringen.

När Andreas Johansen slutade som samordnare av funktionshindersfrågor på Boverket riktade han i denna blogg ett särskilt tack till samrådets externa ledamöter. Efter två samrådsmöten förstår jag varför.  Den kunskap och erfarenhet som finns hos ledamöterna är mycket värdefull för Boverket och på mötena fångar vi upp utfallet när regelverk möter verkligheten. Nästa möte blir den 16 februari 2017 då vi bland annat ska diskutera plattformshissar. Jag återkommer.

/Ylva Storm

120

Kommentarer

  1. Ja, man kan ju också undra hur sänkta krav på tillgänglighet stämmer överens med att Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Med tanke på att mycket av det äldre bostadsbeståndet är otillgängligt är det desto viktigare att det som byggs nu är tillgängligt och funktionellt. Tyvärr ser det inte riktigt ut så idag där form oftast tycks vara viktigare än möblerbarhet . Jag ser tyvärr det alltför ofta när jag granskar lägenheter som sakkunnig i tillgänglighet.

    • Tack för din kommentar! På samrådsmötet i går kom vi in på frågan om universell utformning och detta att tillgängliga bostäder är bra för alla! Men hur får man med sig alla? Jag återkommer till detta när jag bloggar nästa gång. / Ylva Storm

  2. Vid bostadsrättsinnehavares ombyggnad/ändring av sina lägenheter beaktas sällan tillgänglighet och användbarhet. Jag har precis skickat en fråga till Boverket om bostadsrättsföreningars ansvar som fastighetsägare att vid tillståndsgivning till ombyggnad av bostadsrättslägenheter hävda tillgängligheten.I försäljningsannonser vimlar det av eleganta ofunktionella köksinredningar, otillgängliga-oanvändbara för personer med funktionsvariation. Befintlig utformning i äldre lägenheter är ju sällan tillgängliga/användbara, men vid utrivning av befintlig köksinredning och utrustning borde ju BBR och hänvisning till svensk standard vara vägledande,och fastighetsägarens ansvar som vid ombyggnad av hyreslägenheter.

Lämna ett svar till Ylva Storm Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *