Aktuellt

Mindre bostäder ger fler bostäder på samma yta

Hur ska vi bygga mindre och billigare bostäder för de 20% av befolkningen som står långt från bostadsmarknaden?  Boverket informerade om serietillverkade hus för en enklare och snabbare byggprocess, byggregler på PBL Kunskapsbank, olika stöd för byggandet med mera.

Den 17 maj arrangerade Boverket i samverkan med Färgfabriken en träff med Boverkets nätverk för mindre bostäder, på Liljeholmen i Stockholm. Temat var överkomliga bostäder och blandade kvarter. En heldag i en miljö som påminner om filmen ”Blade Runner”…Det ska byggas runt och omkring Färgfabriken och de gamla industribyggnaderna påminner om den tid som varit, där de står i väntan på rivning för att bygga fler bostäder.

Serietillverkade hus
Kan problemet lösas på marknadens villkor: med serietillverkade hus och enklare regler? Boverkets Thomas Johansson berättade om ett regeringsuppdrag som ska ge förslag på det området. Sedan gemomfördes en workshop baserad på förslaget. Om vi bygger mångfunktionella och hållbara kvarter, kan vi samtidigt ta till oss fördelarna med serietillverkade hus? Svarsalternativ som diskuterades var 1.) Ja allt kommer bli jättebra med serietillverkade hus! 2.) Nej allt kommer bli sämre med serietillverkade hus! 3.) Det blir ingen skillnad, allt fortsätter som vanligt. Vad valde workshopens drygt 50 personer för alternativ? De flesta svarade 1. men också alternativ 3. Arkitekterna uttryckte en viss tveksamhet inför gestaltningsfrågorna men i det stora hela såg man positivt på förslaget som lämnas till regeringen den 30 juni.

Hur ska ekonomiskt svaga få tillträde till bostadsmarknaden?
Eller behövs en ny social bostadspolitik? Den talare som inledde nätverksmötet och gav sitt perspektiv, var Linda Jonsson från Veidekke. I en historisk tillbakablick redovisade Linda de två stora omställningarna i bostadspolitiken: Skatteomläggningen 1990 och avvecklingen av subventionssystemet. Det sistnämnda innebar att ansvaret för finansieringen av boendet flyttades till hushållen och i dag är det dyrare att bo i hyresrätt enligt Linda Jonsson. Hon konstaterade även att en fortsatt ökning av byggandet mot Boverkets mål förutsätter omfattande politiska åtgärder, framförallt för resurssvaga hushåll. Linda gjorde även en internationell jämförelse mellan ägt boende och hyrt boende och konstaterade att om vi ska erbjuda boende åt alla så kräver det offentliga ingripanden. Detta sägs i ljuset av att alla länder har någon form av social housing. De flesta länder – utom Sverige – har offentliga insatser för att främja eget ägande enligt Linda Jonsson.

Funktionsblandning och social blandning
Anna Granath Hanson, KTH. Hur ser vi till att få med kvaliteter som funktionsblandning och social blandning i de nya stadsdelar som byggs? Anna tog upp två vägar till ökat byggande. Den första kallar hon ökad utbudselasticitet: Hur får vi i gång fler byggen snabbare när efterfrågan ökar? Planlagstiftning, byggregler och kommunal policy är viktiga verktyg här. Den andra vägen är riktade instrument där industriellt och seriellt byggande ingår. Satsningar på Kommunala bostadsbolag, en inkluderande stadsplanering och stöd till resurssvaga hushåll vid bostadsköp ingår i riktade instrument.

Regelverk under luppen
Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler berättade om arbetet som startat. Kommittén ska bland annat se över samtliga byggregler i BBR och EKS samt föreslå de förändringar i reglerna som bedöms lämpliga. Här är några viktiga hållpunkter i kommitténs arbete:

  • Föreskrifter om byggregler löpande till Boverket
  • Standarder 29 dec 2017
  • Klimat- och miljöpåverkan byggprocessen 30 nov 2018
  • Slutredovisning 13 dec 2019

Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF deltog med Matilda Bäcklund, Architema architects och Oscar Olauson, byggekonom ÅF, som berättade om ett arbete att ta fram förslag på regelförenkling. Förslaget offentliggörs i slutet på maj. SBUF med flera har i förslaget tittat på bland annat Boverkets Byggregler och bostadsutformning, Trafikbullerförordningen och SIS, Svensk Standard med fokus på tillgänglighetsfrågor. SBUF:s förslag redovisar hur en normalplan som innehåller ett visst antal bostäder kan rymma långt fler bostäder med olika åtgärder som har med regelverket att göra. Matilda om regelförenkling:
-Regelförenkling betyder inte per definition sämre kvalitet!
SBUF ska redovisa förslaget den 30 maj med överlämning till bostadsminister Peter Eriksson. I samband med överlämnandet genomförs ett seminarium i Radiohuset och du kan anmäla dig till det på: www.sverigesbyggindustrier.se.

Snabba hus
Snabba hus är ett samarbete mellan Svenska Bostäder och jagvillhabostad.nu. Andreas Martin Löf, arkitekt i projekten: Snabba hus i Västberga och Junior Living i Knivsta gav deltagarna en bildsatt odyssé i hur man bygger snabba hus. Det började i Eda, Knivsta där erfarenheter från samarbetet med Junior Living ledde vidare till den första byggnationen av Snabba Hus. Ett projekt som blev omtalat vilket innebar att Andreas gjorde gemensam sak med projektet Snabba hus. Det handlar om  moduler som tillverkas och färdigställs på fabrik. Andreas arbetar med repetitiva element som är återkommande på både fasaderna och byggnaderna i sig. Produktionstiden är kortad både på fabriken och på plats, i Västberga har Snabba hus byggt 280 lägenheter på 12 månader! De som flyttar in får bo i lägenheterna under en viss tid, sedan måste de flytta ut igen men de har kvar sin plats i bostadskön under tiden. Lägenheten hyrs ut till personer i åldern 18-30 år. Hyrestiden är begränsad till cirka 4 år och med 3 månaders uppsägningstid.
Foto: Åke E:son Lindman.

Workshop a la Färgfabriken
En annorlunda Workshop under ledning av; Ahmed Alaydi, Brunnberg Forshed/NAAIS och Anna Holand, ÅF Engineering. Denna workshop gav sig i kast med frågan om bostadsbyggande för grupper som står utanför bostadsmarknaden. Sättet den inleddes på var unikt skulle jag vilja påstå. Har du varit med om att deltagarna fått gå i ring runt varandra till musik och  när musiken stoppar ska du hoppa upp och klappa den andres händer!?  I och med det har du en diskussionspartner. När musiken startar igen är det dags för en ny runda och en ny diskussionspartner. Gissa om det ger energi…

Den första av två
Detta var den första av två träffar under året där Boverket samverkar med Färgfabriken. Vi utvärderar dessa möten inför nätverkets fortsatta verksamhet och gårdagens möte lovar gott! Dubbelt så många deltagare mot tidigare möten och fler yngre. Nätverket växlar upp! Verksamhetssamordnare Maria Petersson, Boverket som lett nätverket från start går nu in som uppdragsledare för Boverkets PBL Kompetens och lämnar över stafettpinnen till Ingrid Hernsell Norling, enhetschef Boverket.

Deltagandet i nätverket för mindre bostäder är öppet för alla och kostnadsfritt. Lunch bekostas av varje deltagare på nätverkets möten. Vill du delta i nätverket? Maila mig!

hans.gustafsson@boverket.se

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *