Tillgänglighet

Från handikapp till funktionsrätt och en ny utredning!

Den 18 maj bytte Handikappförbunden namn till Funktionsrätt Sverige. På deras webbplats förklaras att begreppet funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder och flyttar fokus från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.

Läs mer på webbplatsen: http://funktionsratt.se/om-oss/begreppet-funktionsratt/
 
Just mänskliga rättigheter och universell utformning är för övrigt vad regeringen talar mycket om i proposition 2006/17:188, ”Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken”, som den överlämnade till riksdagen förra veckan.
 
Regeringen föreslår bland annat att riksdagen ska ställa sig bakom ett nytt nationellt mål som uttryckligen hänvisar till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 
Regeringen vill också att riksdagen säger ja till fyra nya inriktningsprinciper för att genomföra funktionshinderspolitiken. En av dessa är principen om universell utformning. Regeringen använder samma definition av begreppet som den i FN-konventionen, nämligen ”sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. Universellt utformade ska inte utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs.”
 
Hur ska då principen om universell utformning omsättas i handling? Regeringen är optimistisk och skriver att principen i detta sammanhang inte innebär tvingande regler utan syftar till ”att ge incitament och vägledning att göra rätt från början”. Regeringen förslår vidare att en utredning tillsätts som kan lämna förslag på hur principen ska kunna tillämpas i större utsträckning av aktörer inom såväl offentlig som privat sektor. Det blir intressant att se resultatet av utredningen och om incitament och vägledning är tillräckligt.
 
Av propositionen framgår även att regeringen planerar två nya uppdrag till Boverket. Det ena handlar om enkelt avhjälpta hinder. Regeringen vill att Boverket ser över om reglerna behöver förtydligas eller ändras och dessutom tar ställning till om det behöver införas krav på tillsynsplan för byggnadsnämnderna. Det andra uppdraget handlar om kommunernas översiktsplanering. Regeringen vill att Boverket i samarbete med Myndigheten för delaktighet tar fram en vägledning för kommunerna om hur funktionshindersperspektivet ska behandlas i kommunernas översiktsplaner.
 
Nu ser jag fram emot årets andra samrådsmöte med funktionshindersförbunden, länsstyrelserna och SKL den 31 maj.

/Ylva Storm

1

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *