Aktuellt

Vi kan, vi vill, vi måste!

Klimatet så klart! Det är titeln på SKL:s nya underlag om hur kommunerna ska arbeta med klimatomställningen – det vill säga både att minska påverkan på klimatet och att anpassa sig till det klimat som redan är i förändring. Gunnar Hedberg, vice ordförande i SKL: s beredningsgrupp för klimat, presenterade slutsatserna i rapporten på gårdagens konferens om klimatanpassning i kommunen. Några slutsatser gällande  kommuner och landsting var:

  • De behöver integrera klimatanpassningsfrågorna till ett ledningsperspektiv.
  • De behöver ta höjd för kända förändringar så att inga nya problem byggs in. Tänk detaljplanering!
  • Och man behöver informera medborgare och fastighetsägarna och inspirera till att vidta åtgärder.

Klimatanpassningsutredningen och ändringar i PBL

Även regeringens särskilda utredare i frågorna, Eva Eriksson från klimatanpassningsutredningen, var där och presenterade vad utredningen har kommit fram till. Här finns förslag till ändringar i PBL.

  • Kommunen ska i sin översiktsplan redovisa sin syn på risken för skador på bebyggelse och byggnadsverk på grund av översvämning, ras, skred och erosion och hur dessa risker kan minska eller upphöra.
  • Förslaget omfattar också att det ska krävas marklov för att hårdgöra mark samt
  • att bygglov inom detaljplan kan avslås om markens lämplighet har försämrats sedan  genomförandetiden gått ut.
  • Boverket föreslås få en samordnande roll för klimatanpassning av den byggda miljön.

Regeringen verkar angelägen om att göra politik av klimatanpassningsfrågorna för utredningen är redan ute på remiss och ska besvaras innan den 29 september.

Prata klimatomställning!

Mathias Goldmann på Tankesmedjan Fores avslutade dagen med reflektionen att Sverige verkar tro att klimatanpassning behöver ske någon annanstans. På torsdag fattar riksdagen beslut om en ny klimatlag. Men en handlar bara om hur vi ska begränsa utsläppen och inte det minsta om hur vi ska anpassa oss till ett klimat som redan är i förändring.  Vi måste se på klimatfrågan samlat och börja prata om klimatomställning. Åtgärder som bidrar till anpassning kan faktiskt bidra till minskade utsläpp. Som en cykelbana som anlagts längs med en vall mot havet i Holland. Vallen skyddar mot översvämningar, cykelbanan gör att fler kan cykla och färre behöver ta bilen.

Kommunal energi

Intressanta och lärorika inspel kom också från Skellefteå som presenterade sin dagvattenstrategi (kan varmt rekommenderas) och Norrköpings tvärsektoriella arbete med att ta fram riktlinjer för klimatanpassning.

Slutorden i SKL:s beredningsgrupp för klimat var  ”Vi kan, vi vill, vi måste!”. Ett bra anslag som bäddar för kraftsamling bland Sveriges kommuner och regioner. Norrköping och Skellefteå visade att vi är på god väg.

 

//Ulrika Åkerlund

No automatic alt text available.

Mathias Goldmann berättar om flyktingströmmar som det nya normala. Även om  flyktingbåtarna på Medelhavet inte fyller förstasidorna i dagstidningen längre så har flyktingströmmen inte minskat. UNHCR rapporterar att klimatflyktingarna kommer

Var, när, hur?

Den 12 juni anordnade Sveriges kommuner och landsting (SKL) en konferens om klimatanpassning i kommunen. Med i lokalen var ca 25 deltagare och mer än dubbelt så många tittade på webben. Boverket berättade bland annat om klimatanpassning i fysisk planering, med utgångspunkt i den nya webbutbildningen, se https://www.youtube.com/watch?v=dxNzYZopnlw

4

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *