Tillgänglighet

Sista samrådsmötet med funktionshindersförbunden, länsstyrelserna och SKL

För några veckor sen hade vi årets sista samrådsmöte med funktionshindersförbunden, länsstyrelserna och SKL. En stor del av mötet handlade om Boverkets byggregler.

Mötet inleddes av Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren. Han tog bland annat upp det stora behovet av bostäder, vilket medför att fokus lätt hamnar på kvantitet medan det i stället behöver flyttas till kvalitet och ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Anders Sjelvgren nämnde också några av alla de ekonomiska stöd som Boverket administrerar.

Lars-Göran Wadén från DHR (Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet) framförde att tillgänglighetsskapande åtgärder borde vara ett villkor för ekonomiskt stöd. Det här är något som också Myndigheten för delaktighet har haft uppe, till exempel i sin rapport med förslag på framtidens funktionshinderspolitik. Villkoren för de stöd som Boverket har hand om anges i förordningar som regeringen beslutar om, det blir alltså en politisk fråga i vilken utsträckning bidragsgivningen ska användas som ett verktyg för att förbättra tillgängligheten.

Boverkets byggregler
Till punkten om Boverkets byggregler hade Tommy Hagström från Begripsam AB bjudits in. Han berättade om Begripsams arbete för att förbättra tillgängligheten för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel svårigheter att ta emot och bearbeta information, och gav exempel på där Boverkets byggregler borde kompletteras. Ett sådant handlade om roterdörrar. Enligt Boverkets föreskrifter ska roterdörrar kompletteras med en dörr som kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, men det framgår inte hur man ska åstadkomma att så många som möjligt förstår att det faktiskt finns en alternativ dörr.

Tommy Hagström kom också in på det här med färgsättning. Svart är en färg som ofta används som kontrastmarkering för personer med nedsatt syn men kan skapa problem för till exempel personer med demens som upplever färgen som ett hål. Det blev också en diskussion kring om den ljushetskontrast som anges som allmänt råd i Boverkets byggregler är tillräcklig. Jan-Åke Hansson, ombudsman från Synskadades Riksförbund Blekinge, hade erfarenhet av att färgsättningen kan styras av vilken färg man har i lager eller vad som är på modet.

Funktionshindersrörelsens roll
Det blev dessutom en diskussion om hur funktionshindersråden arbetar ute i kommunerna. Flera ledamöter påpekade att det finns en risk i att representanter från funktionshindersrörelsen används som experter också på områden de inte har någon egen erfarenhet av. Karolina Celinska från DHR berättade att DHR ser sig som rådgivande utifrån erfarenheter av att leva med rörelsenedsättning men att det är arkitekter, planerare och certifierade sakkunniga som utgör professionen och ska ha den rätta kunskapen. Gert Månsson från Funktionsrätt Sverige framförde att funktionshindersrörelsen behöver ha en kritisk blick, sedan är det professionen som får avgöra om olika lösningar fungerar eller inte.

Conny Andersson från Funktionsrätt Sverige har vid tidigare möten informerat om funktionshindersförbundens arbete i Katrineholm mot enkelt avhjälpta hinder och kunde nu berätta att kommunen har antagit en handlingsplan. Kommunen har tidigare verkat genom dialog men ska börja utfärda förelägganden för att förmå ansvariga att undanröja hindren.

Planering
Vi kom också in på planering. Emilie Gullberg från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) berättade om broschyren ”Tillgänglighet i detaljplaner” som SKL tog fram för några år sen och som är tänkt att tjäna som inspiration. Roland Thörnquist från Boverket lyfte detta att tillgängligheten ofta försvinner i planeringsstadiet, det är svårt att få med den i detaljplaneprocessen. Emilie Gullberg framförde att den interna samordningen behöver bli bättre där de som arbetar med bygglov är med i planskedet och vice versa. Planering är något vi lär återkomma till, kanske redan på nästa samrådsmöte i mars.

Apropå planering vill jag till sist tipsa om en av webbutbildningarna på Boverket.se där tillgänglighet i planering och byggande används som exempel under avsnittet om intressen och krav i PBL-systemet.
Här är en länk till webbutbildningen.

/Ylva Storm

4

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *