Internationellt

Två intressanta dagar med fokus på smarta regioner och digitalisering

VASAB:s konferens i Sundsvall. Foto: Caroline Stigsdotter

VASAB:s (Vision and Strategies Around Baltic Sea) konferens i Sundsvall den 30 och 31 januari 2018 är nu till ända. Efter två intressanta dagar med fokus på smarta regioner, städer och samhällen och digitaliseringens betydelse är det tid för reflektion och eftertanke. Vad kommer den tekniska revolutionen innebära för städers utveckling men också för landsbygdens? För människor, offentlig service, arbetsliv, handel och delningsekonomi? För vem kommer digitaliseringen att vara till mest fördel, tekniken, näringslivet, beslutsfattare eller oss medborgare? Sammantaget kan man säga att frågorna efter dessa dagar är fler än svaren.

Under dag 1 har vi haft fokus på Sverige och svenska utmaningar kopplat till frågorna medan vi under dag 2 utbytt erfarenheter och lärdomar mellan medlemsländerna i VASAB. Vi samtalade kring hur digitaliseringen kan användas för att utveckla välfärd och attraktivitet i städer och regioner runt Östersjön och vad vi kan förvänta oss av framtiden och vilken rumslig utveckling som möter förväntningarna från medborgarna.

 

Övergripande perspektiv och lokala insatser

Första dagen varvades nationella övergripande perspektiv med berättelser om lokala och regionala insatser och projekt och filosofiska reflektioner från forskningen kring digitaliseringen och teknikutvecklingens betydelse. Frågor och perspektiv som lyftes under dagen var hur vi kan skala upp lokala och regionala projekt till att spridas nationellt och bli en tillgång till fler kommuner och regioner, vikten av att inte anpassa oss och bara hänga på teknikutvecklingen utan ha en tydlig bild av vilka värden och kvaliteter vi vill åstadkomma, att fokusera på minoriteterna i utvecklingen av tekniken och digitaliseringen och att dra nytta av till exempel makerkulturen. Betydelsen av att skapa miljöer för att testa och labba tillsammans, att lära av varandra och involvera barn och unga var andra intressanta teman. Sveriges kommuner och landsting tog den digitala pulsen på Sveriges kommuner och regioner och lyfte betydelsen av att kommunerna förvaltar sin roll som informationsägare väl och gör sig attraktiv som arbetsgivare genom att ha en hög svansföring i digitaliseringsfrågorna. Vi fick höra om bredbandsbullerbyn som vision och digitaliseringens möjligheter för en utvecklad turism och skapandet av framtidens moderna kontor. Summerat kan vi säga att teknik är viktigt men viktigast är vad vi gör med den och att involvera de som ska nyttja tekniken i utvecklingen.

Under första dagen tog Boverket tillfället i akt och lyfte med utgångspunkt i projektet ”Smarta städer och regioner” frågor kopplade till hur teknikutvecklingen och digitaliseringen kan komma att påverka den rumsliga utvecklingen och vilken roll översiktsplanen kan ha i denna utveckling.

 

Digitaliseringens betydelse

Under andra dagen fick vi ta del av reflektioner över hur digitaliseringen kan komma att påverka våra fysiska strukturer kopplat till globalisering, befolknings- och klimatförändringar och den ekonomiska utvecklingen. Kommer vi i framtiden att bo i autonoma fordon där staden förlorat sin roll som mötesplats och innovationsarena eller kommer urbaniseringen att fortsätta växa sig stark? Mycket talar för att våra befintliga strukturer kommer att fortsätta utvecklas i en förhoppningsvis robust och hållbar riktning. Utifrån detta perspektiv lyftes betydelsen av att bygga starka visioner med olika aktörer, se städer i den regionala kontexten, fortsätta bygga städer inifrån, utveckla mötesplatser och stråk, skydda gröna, blå och vita strukturer, utveckla digitala och klimatsmarta transporter och kommunikationer, stärka cirkulära materialflöden, utveckla nya affärsmodeller, innovativt entreprenörskap och smarta integrerade försörjningssystem fram.

Vi fick ta del av berättelsen om det framtida Sundsvall där hållbara transporter, fler mötesplatser, och en grönare stad med mer vattenkontakt stod i fokus. Vi fick höra om projektet ”Grönt boende Sundsvall” och samarbetet mellan staden och universitetet. Vi fick även inspel från Estland, Ryssland och Tyskland. I Estland utvecklas digitala identitetshandlingar i syfte att utveckla den digitala ekonomin och marknaden i Estland med nya kunder och göra det lättare för olika affärsetableringar och verksamheter. Idag har människor från 156 olika länder e-baserade estniska identitetshandlingar. En delegation från S:t Petersburg berättade om hur digitaliseringen nyttjas i det internationella samarbetet, inom utbildningsväsendet, turismen och inom hyresbranschen. Tyskland berättade  om lärdomar och erfarenheter vid bredbandutbyggnad på landsbygden. Föreläsningarna övergick sedan i gruppdiskussioner som fokuserade på möjligheterna för en samarbetsplattform som VASAB att främja ett klokt nyttjande av digital teknik runt Östersjön.

Så från ett snöklätt Sundsvall tillbaka till ett blåsigt och ruggigt Karlskrona efter två dagar fyllda med nya perspektiv och infallsvinklar. Vi lever verkligen i en spännande tid och framtiden blir ju vad vi gör den till. Här har Boverket en viktig roll utifrån den rumsliga utformningen och den byggda miljön. Så låt oss fortsätta samtalen och kunskapsuppbyggnaden och ta stafettpinnen att utifrån vårt verksamhetsområde hjälpa till att navigera mot framtiden på ett klokt sätt.

/ Caroline Stigsdotter

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *