Aktuellt

På spaning efter ekosystemtjänster i PBL

Grönska bidrar till mer attraktiva och levande städer. Men PBL har begränsningar att skapa förutsättningar för grönska.

Boverket följer varje år upp hur plan- och bygglagstiftningen har använts och utvecklats. Nu finns uppföljningen av det senaste året som öppen data på Boverkets webbplats, bland annat finns statistik för lov och byggande. Boverket belyser även aktuella frågor i de spaningar som publiceras på PBL kunskapsbank. En av dessa spaningar handlar om ekosystemtjänster och tillämpning av PBL.

 

Det pratas mycket om ekosystemtjänster och stadsgrönska i dessa dagar. Regeringen har nyligen presenterat sin strategi för hållbar stadsutveckling – Levande städer. Här införs ett etappmål inom miljömålssystemet att merparten av Sveriges kommuner senast 2025 ska integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Men hur stödjer plan- och bygglagen denna integration? Det är en av spaningarna i årets PBL-uppföljning.

Vad är ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för de nyttor som naturen ger oss människor. Även i den byggda miljön gör natur och grönska stor nytta genom att rena luft, dämpa buller, ta hand om dagvatten och minska risken för översvämning samt främjar rekreation och hälsa.  Planering och byggande med natur och grönska kan därför hjälpa oss att bättre och mer hållbart möta utmaningar som klimatförändringar, folkhälsa och miljö.

Ekosystemtjänster och allmänna intressen i PBL

Grönska och natur som är förutsättningar för ekosystemtjänster, är också allmänna intressen i 2 kapitlet PBL. Dessa intressen ska kommunen ta hänsyn till i planläggning och andra beslut enligt PBL. Planering och byggande ska också främja en ändamålsenlig grönstruktur. Även vid byggande av tomter finns krav som att hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och platsens naturliga förutsättningar ska så långt möjligt tas tillvara. Om tomten ska bebyggas med bostäder, skolor eller förskolor ska det finnas en tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse på tomten eller i närheten av den.

Ekosystemtjänster i planering och byggande

Det finns goda möjligheter för kommunen att arbeta med visioner och riktlinjer för ekosystemtjänster i översiktsplanen. Men när det gäller detaljplan finns det begränsningar. Särskilt när det gäller ekosystemtjänster på kvartersmark. När det kommer till byggande finns det inget stöd i BBR (Boverkets byggregler) för att arbeta med ekosystemtjänster eller så kallade grön-blå lösningar. Kommunerna använder sig istället av civilrättsliga avtal för att driva på en utveckling av grönska på kvartersmark.

Ett glapp mellan PBL:s olika kapitel

Flera kommuner arbetar idag med ekosystemtjänster i sina översiktsplaner och planeringsunderlag.  Men dessa intentioner är svåra att realisera i samhällsbyggandet. Det finns ett glapp mellan hållbarhetsintentionerna i 2 kapitlet samt 8 kapitlet PBL och vad som går att reglera i en detaljplan och i byggande. För att få levande städer behöver lagstiftningen ge bättre förutsättningar att hantera ekosystemtjänster i planläggning, bygglovsprövning, byggprocess och förvaltning.

 

Läs hela spaningen samt mer om PBL-uppföljningen på PBL Kunskapsbanken här .

Läs mer om ekosystemtjänster i den byggda miljön på Boverkets webbplats här.

Läs regeringens strategi för Levande städer på regeringens webbplats här

 

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *