Aktuellt

Arkitektur- och gestaltningsfrågorna bör lyftas i dialog mellan länsstyrelse och kommun

Boverket har i uppdrag att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att främja satsningar inom arkitektur och gestaltad livsmiljö. Den fysiska planeringen är verktyget och ingången till den formella diskussionen mellan kommun och länsstyrelse. Men det behövs också en generell och kontinuerlig dialog. Vi arbetar tillsammans för att hitta möjligheterna till en sådan dialog.

En mindre väg mellan bebyggelse och vattendrag i Trosa

En begriplig bebyggelsestruktur, där gammalt och nytt samsas om att tillsammans förmedla ett samhälles karaktär, ger en harmonisk miljö med hög livskvalité. Här exemplifierat av Trosa.
Foto: Anette Johansson/Boverket

Länsstyrelserna behöver agera proaktivt i kontinuerliga, generella och principiella dialoger med både kommunala tjänstepersoner och politiker. De har tillsammans en viktig roll att fylla i den tidiga dialogen om arkitektur- och gestaltningsfrågorna i utformandet av den fysiska miljön. Genom rådgivning och strategiskt arbete skulle länsstyrelserna kunna medverka till att säkerställa en hög kvalitet i utformandet av vår fysiska miljö. Men omständigheter står i vägen för detta arbete.

Det strategiska arbetet får stå åt sidan eftersom länsstyrelsernas resurser räcker till den löpande ärendehanteringen och inte mycket mer. Arkitektur- och gestaltningsfrågorna behöver diskuteras tidigt i planprocesserna och det är här som länsstyrelserna behöver komma in. Senare i processen ska bara överprövningsfrågorna finnas kvar och i det här fallet handlar det då om riksintresseanspråk för kulturmiljövärden. Idag lyfts dock frågor om arkitektur- och gestaltning oftast först om ett bygglov överklagas.

Rörligheten på arbetsmarknaden bland medarbetarna på både länsstyrelser och kommuner sätter också hinder i vägen för dessa diskussioner. Kontinuiteten i kontakter och samtal mellan tjänstemän bryts och gemensamma erfarenheter tas inte tillvara.

Detta kan repareras genom nationella och regionala planeringsunderlag som fungerar som metodutveckling, förebild och drivkraft till kommunala gestaltningsprogram. Staten behöver synliggöra vad både kommuner och byggherrar vinner på att jobba med arkitektur- och gestaltningsfrågorna.

Ett av Boverkets uppdrag inom området arkitektur och gestaltad livsmiljö är att stödja länsarkitekterna eller motsvarande funktioner på länsstyrelserna. Detta kommer vi att göra genom att bland annat regelbundet samla länsstyrelserna för diskussion kring arbetet med arkitektur- och gestaltningsfrågorna. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är ledord för insatsen.

Tillsammans med länsstyrelsernas funktioner för planering, byggande och kulturmiljö formar vi nu förutsättningarna för arbetet med den stödjande verksamheten och vad den ska bestå av. Redan tidigt i arbetet stod det klart att vi också behöver ha med länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner i diskussionen. Vi har haft en workshop där representanter från båda verksamhetsområdena deltog. Beskrivningen ovan av hur situationen på länsstyrelserna ser ut idag är ett resultat av workshoppen. Våren 2019 hålls nästa möte då arbetet fortsätter.

/Anette Johansson

4

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *