Internationellt

Europeisk bostadskris – så ska EU möta städernas utmaningar

Bostadskris. Med överhettade och fragmenterade bostadsmarknader, utträngningseffekter till följd av ökad konkurrens från globala finansaktörer och uthyrningsplattformar som Airbnb, växande hemlöshet och allt fler som lägger en allt större andel av sin inkomst på boendet. Så beskrevs situationen för många av Europas städer vid en internationell bostadskonferens i Wien nyligen. Vid konferensen presenterade partnerskapet för bostäder inom EU:s urbana agenda sina åtgärdsförslag och insatser för att möta utmaningarna.

En person som står på scen och presenterar för publik

Housing for all – en internationell bostadskonferens i Wien. Foto: Rebecka Mogren.

För tre år sedan sjösattes Partnerskapet för bostäder inom ramen för EU:s urbana agenda. Partnerskapet för bostäder är ett av tolv tematiska partnerskap som vart och ett samlar städer, medlemsländer, EU-kommissionen och relevanta aktörer inom respektive prioriteringsområde för att gemensamt adressera EU:s urbana dimension. Målet är att få bättre lagstiftning, bättre kunskap och bättre finansiering för städer i en EU-kontext. Partnerskapens arbete ska utmynna i handlingsplaner och vid bostadskonferensen i Wien (staden Wien koordinerar, tillsammans med landet Slovakien, partnerskapets arbete) lanserade partnerskapet för bostäder sin. Partnerskapet har under de tre år som det har varit verksamt valt att fokusera på olika insatser för att öka utbudet av affordable (prisöverkomliga) bostäder av god kvalitet. Nu inriktar man sig på att sprida budskap och resultat i väntan på att EU ska plocka upp de bollar som har kastats. Med Amsterdampakten, som antogs av medlemsländerna år 2016 och lade grunden för EU:s urbana agenda, har frågan getts viss status även om EU formellt sett inte har något mandat inom bostadspolitiken.

12 åtgärder och förslag
Den nylanserade handlingsplanen listar 12 områden inom vilka partnerskapet har vidtagit åtgärder eller formulerat förslag. Ett område som har analyserats är hur EU:s statsstödsregler påverkar investeringarna i bostadssektorn. I syfte att få bättre lagstiftning och ökade investeringar föreslås ökad flexibilitet för medlemsländerna att definiera målgruppen för sociala bostäder i förhållande till statsstödsreglerna. Bättre kunskap gynnas bland annat av en databas som presenterar inspirerande europeiska exempel, liksom förslag om hur utvecklingen på bostadsmarknaden kan följas på såväl nationell som på subnationell nivå. Bättre finansiering ska främjas genom att förbättra städernas tillgång till EU:s olika fonder och andra investeringsmöjligheter. Partnerskapet efterfrågar även vidare policyutveckling inom ett flertal områden; exempelvis skydd för sårbara grupper, socialt ansvarstagande i byggsektorn och fysisk planering och markanvändning.

Svårt att möta bostadsbehov för alla
Efter den ekonomiska kris som inleddes för tio år sedan har investeringarna i prisöverkomliga bostäder och bostadsrenoveringar fallit runt om i Europa. En stark urbaniseringstrend med växande befolkning i städerna har på flera håll bidragit till stigande bostadspriser och svårigheter att tillgodose behovet av bostäder för alla. Trenden är att också medelklassen och de som upprätthåller viktiga funktioner i staden har svårt att efterfråga en bostad. Bostäder för alla var också temat för konferensen som arrangerades av staden Wien. Det handlar om olika modeller för att öka investeringarna i prisöverkomliga bostäder, men också om att sprida insikter om hur man arbetar för en hållbar utveckling tillsammans med dem som bor i staden. Wiens hundraåriga modell för sociala bostäder lyftes fram som en framgångssaga för att tillgodose invånarnas behov av bra bostäder samtidigt som den bidrar till stadens ekonomiska tillväxt, bland annat genom att hålla nere hyrorna och på så sätt ge invånarna ett större konsumtionsutrymme.

Bostaden en mänsklig rättighet
På plats i Wien var bland andra Leilani Farha, FN:s särskilda observatör för bostadsfrågor, vars initiativ #MakeTheShift slår fast att bostaden är en mänsklig rättighet och inte en vara. Namnet syftar på att det är dags att bryta trenden där spekulativa finansiella företag och fonder köper upp bostäder och mark och bidrar till utträngning och hemlöshet. Bostäder ska fylla ett mänskligt behov och inte vara ett ställe för extremt rika bolag att parkera sina pengar var budskapet från Leilani Farha, vars arbete kommer att kunna följas genom Fredrik Gerttens dokumentär ”Push”, som kommer i vår.

De tolv partnerskapen inom den urbana agendan har sjösatts i omgångar och de första har nu presenterat sina handlingsplaner. Bland andra prioriterade teman märks rörlighet i städer, integration av migranter och flyktingar, luftkvalitet och digitalisering. I dagarna har det även offentliggjorts att ytterligare två partnerskap ska tillkomma; ett för kultur och kulturarv och ett för säkerhet i offentliga miljöer.

Mer information
Länk till konferensen: https://housing-for-all.eu/nk

Länk till Partnerskapets handlingsplan: https://ec.europa.eu/futurium/en/housing/housing-partnership-final-action-plan-0

Länk till Partnerskapets databas med goda exempel: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1RcxrQ2QqfgUAU9Pw3EkuIOYDyJw&hl=en&ll=54.19519188013172%2C19.702588849999983&z=6

Länk till webbplats som uppdaterar vad som händer inom samtliga partnerskap: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

Länk till FN:s observatör för bostadsfrågor: http://unhousingrapp.org/

/Rebecka Mogren

4

Kommentarer

  1. Tack, Rebecka, för denna innehållsrika och mycket intressanta rapportering! Vet inte om det är trösterikt eller nedslående att så gott som alla EU-länder tampas med likartade svårigheter på bostadsmarknaden. Det är i alla fall en god sak att länderna tillsammans identifierar problemen och kan enas om färdriktningen och ta fram olika tänkbara åtgärder.
    /Ulrika Hägred

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *