Arkitektur

De fyras gäng lägger i en högre växel!

Till skillnad från sin föregångare baseras dagens arkitektur-, form- och designpolitik på begreppet gestaltad livsmiljö, vilket omfattar stadsbyggnad, arkitektur, form, design, konst och kulturarv.

Eftersom begreppet berör många sakområden är samarbete mellan olika kompetenser en grundförutsättning. Regeringen har i politikens utformning tagit fasta på detta och föreslår därför en mängd samarbeten på nationell, regional och lokal nivå. Såväl offentliga aktörer och näringsliv som akademi och civilsamhälle har en här roll.

De fyras gäng

Det finns enligt regeringen fyra aktörer som är extra viktiga i arbetet att skapa den helhetssyn som behövs för ett framgångsrikt arbete: Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Detta eftersom myndigheternas verksamhetsområden tillsammans fångar gestaltad livsmiljös grundläggande byggstenar. Det är endast genom att låta olika perspektiv samspela som nödvändig helhetssyn kan skapas.

Begreppet gestaltad livsmiljö

Den 13 mars träffas de fyra myndighetscheferna för att diskutera ett förslag på en treårig, gemensam arbetsplan. Aktiviteterna omfattar allt från att tydliggöra begreppet gestaltad livsmiljö, och hur det kan genomsyra vårt samarbete, till att exempelvis lyfta fram kulturhistoriska värden i plan- och byggprocessen, skapa regionala mötesplatser, utveckla kunskapsstöd för de som arbetar med konst i offentliga miljöer och att vägleda kommunerna i deras arbete med gestaltad livsmiljö. Förutom att detta förhoppningsvis gynnar miljöers fysiska utveckling runt om i landet är ambitionen att våra myndigheter på några års sikt med självklarhet använder det mångfacetterade begreppet gestaltad livsmiljö samt att vi har skapat en långsiktig, stabil och jämbördig samverkan.

 

Läs mer om vårt samarbete här: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/boverkets-uppdrag/myndighetssamverkan-for-gestaltad-livsmiljo/

Ann Lislegaards konstverk för Humanistiska teatern i Uppsala hade inte varit möjligt utan ett nära samarbete mellan konstnär och arkitekt. På så sätt förstärktes både konstens och arkitekturens uttryck vid tillkomsten av ett nytt element i Uppsala universitetsparks historiska miljö. Foto: Ricard Estay/Statens konstråd, ansvarig arkitekt: White.

 

Suzanne Pluntke

Uppdragsledare Fyra myndigheter i samverkan

 

3

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *