Arkitektur

Tjänstemän från länsstyrelser samlade kring ett bord i diskussion om kvalitetsbegrepp för god gestaltad livsmiljö.

Länsstyrelserna gick med liv och lust in i diskussionen om kvalitetsbegrepp för god gestaltad livsmiljö.

Länsstyrelserna ser fram emot att diskutera den gestaltade livsmiljön i den tidiga dialogen!

Den 26 mars samlades alla länsstyrelserna i en diskussion om den gestaltade livsmiljön och arkitektur. Detta var den andra workshoppen i Boverkets uppdrag att främja erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling hos länsstyrelserna.

Länsstyrelserna representerades av tjänstepersoner som arbetar med såväl planfrågor som kulturmiljö och alla deltog med entusiasm i diskussion. Riksarkitekten Helena Bjarnegård och länsrådet i Hallands län, Jörgen Peters, deltog.

Vi bedrev workshop kring kvalitetsbegrepp, förebildlighet, det offentliga rummet samt kulturmiljö – den gestaltade livsmiljön. Vi diskuterade också länsstyrelsens roll som myndighet inom ämnet gestaltad livsmiljö. Här följer en sammanfattning.

Kvalitetsbegrepp för gestaltad livsmiljö

Rumsliga sammanhang, Bra materialval, Sinnlighet, Identitet, Läsbarhet, Landa i landskapet – att se utanför staden, Sammanhang -, balans mellan solitärer och sammanhållen bebyggelse, Tillgänglighet, Läsbarhet, Ursprunglighet, Trygghet, Identitet.

Förebildligheten

Länsstyrelserna behöver bli modigare att inta en mer rådgivande roll och bedriva en mer transparant och kreativ dialog. En förutsättning för en öppen dialog är att komma in i ett tidigt skede i planeringen. Ett annat sätt att arbeta är exempelvis att länsstyrelser och kommuner har en gemensam kontakt med statliga byggaktörer i ett tidigt skede.

Det offentliga rummet

Gestaltningsfrågan är väldigt central när det gäller den offentliga miljön och bör följa ledord som tillgänglighet, trygghet, framkomlighet och barnperspektiv. Detta betyder att en samverkan mellan olika samverkansområden behöver uppmuntras för att få fram förutsättningar för en god gestaltad livsmiljö i det offentliga rummet.

Kulturmiljön – den gestaltade livsmiljön

Framtagande av relevanta underlag behöver stimuleras, exempelvis kulturmiljöprogram. Men underlagen är en sak, det behövs också relevant kompetens på kommunerna som kan förhålla sig till underlagen. Det politiska intresset för kulturmiljön behöver väckas på kommunal nivå. Insikt i och kunskap om den egna, unika kulturmiljön leder till stolthet för kommunen.

Länsstyrelsens olika roller och verktygen för dialogen

Länsstyrelsen bör skapa förståelse för rollen som myndighetsutövande respektive rådgivande i gestaltningsfrågor. Kommunerna behöver länsstyrelserna som bollplank för att få ett tvärsektoriellt perspektiv. Länsstyrelserna behöver främja kommunernas arbete med att ta fram gestaltningsprogram med tydliga politiska ställningstaganden. I de flesta län bedrivs kontinuerligt nätverksarbete och seminarier som kan utvecklas med en diskussion om gestaltad livsmiljö.

Kompetens inom området gestaltad livsmiljö behöver också byggas upp på länsstyrelserna. Idag sker diskussionen oftast inom kulturmiljö, men kompetensen saknas ofta hos dem som jobbar med PBL-handläggningen.

Arbetet med uppföljning av fysiska effekter, inte bara inventering av förutsättningar, är ett viktigt verktyg för att få kunskap om nuläget och eventuella behov av förändring i tillämpningen.

Träningsläger till hösten

Till hösten fortsätter vi att fördjupa erfarenhetsutbytet och kompetensutvecklingen genom att anordna ett träningsläger utanför Stockholm för länsstyrelserna. Inspirerande diskussionsledare och föredrag. Boka redan nu in den 13-14 november 2019!

Läs mer om uppdraget: Stödja länsarkitekterna

 

Anette Johansson

Uppdragsledare Stödja länsarkitekterna

 

 

 

 

3

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *