Arkitektur

Konst på tillfälligt avstängd gata i Örebro

Kommunen kan använda tillfällig arkitektur som ett redskap i formandet av den gestaltade livsmiljön. Här en gata som tillfälligt har stängts av i Örebro kommun, under Open Art Konstbiennal, för att ge plats för människorna i staden. Foto: Anton Hjärtmyr

Från översiktsplanens vision till faktisk verklighet – arkitekturprogram som konkret verktyg

Allt fler kommuner arbetar med arkitekturprogram som ett strategiskt verktyg för att hålla ihop gestaltningsmässiga kvaliteter från översiktsplanens vision till faktisk verklighet. Idag har ett 10-tal kommuner tagit fram arkitekturprogram och minst lika många är på gång. Uppsala, Örebro, Linköping och Malmö har varit först ut. Linköpings kommun vann årets planpris för sitt arkitekturprogram. Motiveringen löd kortfattat: Ett pedagogiskt och konkret verktyg för att hålla dialogen om kvalitet levande genom hela plan- och byggprocessen.

Inom deluppdraget att vägleda kommuner och regioner arbetar vi med en vägledning med syfte att stötta kommunerna i arbetet med arkitekturprogram. Just nu pågår ett intensivt arbete inom detta projekt. Vi studerar arkitekturprogram som tagits fram. Vi besöker bland annat kommuner i olika delar av landet för att samtala och få input kring nyttan, metoder och viktiga aspekter. Vi funderar, tänker och arbetar med struktur, form och innehåll. Vi är ute och pratar och inspirerar.

Kan ett arkitekturprogram göra skillnad?

Ja vi tror att det kan det ur flera aspekter. Många gånger kan man tycka att det handlar om självklarheter. Begrepp som länge stått i fokus i stadsbyggandet lyfts fram som vikten av närhet, tillgänglighet för alla, skala, identitet, sammanhang, helhet, stadsliv och vikten av berörande och omsorgsfull arkitektur. Och vilka egenskaper i den byggda miljön som bidrar till detta. Men rätt ofta glöms detta bort eller vägs bort när man väl kommer till genomförande med en sämre livsmiljö som resultat.

Ett arkitekturprogram tror vi kan visa vägen hur översiktsplanens ambitionsnivå kan omsättas till konkret verklighet. Vad som krävs av den byggda miljöns utformning. Vilka frågor vi måste ställa oss på vägen för att hålla dialogen om god arkitektur levande genom hela plan- och byggprocessen. Och hur vi kan göra det med bra metoder som stöd och strategier kring hur olika redskap kan användas. För i slutänden så handlar det ju om hur vi tillsammans skapar ett långsiktigt hållbart samhälle där människors livsvillkor och hälsa står i fokus.

Kommunen har många verktyg i sin hand!

Kommunen har stora möjligheter att göra skillnad inom detta område. De har också många verktyg i sin hand. Inte bara PBL:s formella verktyg utan också informella. Markanvisningsprocessen, arkitekttävlingar, att jobba förebildligt med de offentliga rummen och platserna men också som beställare, byggare och förvaltare av skolor, allmännyttans bostäder och fritidsanläggningar. Kommunen kan också främja frågan genom debatt och dialog, kunskapshöjande insatser, genom att arbeta med tillfällig arkitektur och ge konsten utrymme i byggandet av staden.

Många aktörers ansvar!

Kommunen har ett stort ansvar att leda plan- och byggprocessen och tydliggöra ambitionsnivån och viljan. Men det är först när samhällsbyggandets alla aktörer jobbar tillsammans mot samma mål som visioner kan bli verklighet. Arbetet med den gestaltade livsmiljön handlar om att många aspekter måste vägas mot varandra och för det krävs bred kunskap mellan många olika kompetenser, ett tvärsektoriellt arbete och god samverkan. Arkitekturprogram tror vi kan fungera som ett kraftfullt verktyg för dialog om vilka värden och kvaliteter vi tillsammans kan skapa med den byggda miljön.

Arbetet med arkitekturprogram omfattar även regionens roll och hur de kan arbeta för att nå målet för gestaltad livsmiljö. Följ gärna vårt arbete på Boverkets webbplats här.

Caroline Stigsdotter

Uppdragsledare Vägleda kommuner och regioner

 

 

 

 

6

Kommentarer

  1. Välskrivet och bra innehåll! Har haft dålig koll på vad arkitekturprogram är men har bättre förståelse nu efter att ha läst bloggen.

Lämna ett svar till Hans Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *