Arkitektur

Foto över Uppsala resecentrum.

Foto över Uppsala resecentrum: en viktig regional nod. Fotograf Ana Vera Burin Batara.

Gestaltad livsmiljö i det regionala perspektivet

Den nya politiken för gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design formar och påverkar samhället och människornas vardag, hälsa och livskvalitet. Medvetenheten om arkitekturens betydelse måste öka hos fler aktörer och genomsyra hela samhällsbyggandet nationellt, regionalt och kommunalt. Hur kommer då den gestaltade livsmiljön in i det regionala perspektivet?

Inom deluppdraget att vägleda kommuner och regioner arbetar Boverket just nu med en kartläggning kring hur regionerna utifrån sitt regionala utvecklingsansvar kan bidra till att nå målet för gestaltad livsmiljö och hur man kan använda arkitekturen som ett verktyg för att stimulera regional utveckling. Hur kommer då frågan in i det regionala sammanhanget?

 

Människans behov

Regionerna i landet ansvarar för hälso- och sjukvård samt utveckling av näringsliv, kollektivtrafik, samhällsplanering, infrastruktur och kultur. En viktig utgångspunkt i samtliga områden är att verka för en hög livskvalitet för de som bor och verkar i regionen, det vill säga människans behov behöver bli utgångspunkt för hur livsmiljön utformas. Regionerna har stor möjlighet att göra skillnad vid utformningen av fysiska miljöer som sjukhusområden, kollektivtrafikstråk och noder, regionala cykelbanor, arenor för kultur med mera. De kan också göra skillnad genom processer som regionerna driver och medverkar i, som stärkandet av kreativa näringar, utveckling av besöksnäring, strategiskt utvecklingsarbete och regionala planeringsperspektiv.

 

Viktiga förebilder

Regionerna kan bidra till att det förs ett offentligt samtal om vad som byggs och produceras, om hur våra miljöer, städer och landsbygder, offentliga platser och bostäder gestaltas. De kan agera förebildligt och visa på arkitekturens, formens och designens möjlighet att verka hälsofrämjande och attraktivitetsskapande genom förvaltning och utveckling av sitt egna fastighetsbestånd och anläggningar. Genom att agera som inspiratör, nätverksbyggare och samlande kraft kan regionerna också verka för en ökad kunskap kring gestaltad livsmiljö och facilitera samverkan och kommungemensamma satsningar.  I sin regionala roll bedriver de samverkan såväl interregionalt, nationellt och nationellt och kan därmed bidra till kunskapsinhämtning och ett brett omvärldsperspektiv.

 

Regioner stimulerar till nya samarbeten

Vad kan det då konkret handla om? Regionerna kan t.ex. implementera perspektivet i relevanta styrdokument som t.ex. regionala utvecklingsstrategier, regionala kulturplaner, strukturbildsarbeten, innovationsstrategier eller vid framarbetande av riktlinjer för konstnärlig gestaltning. Som beställare av olika bygg- och konsulttjänster har regionerna också stora möjligheter att lyfta in perspektivet i upphandlingsförfarandet. Metodiker och processer kan utvecklas med arkitekturen, formens och designens hjälp. Regionerna handlägger också regionala och statliga medel till bland annat kommuner, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet samt stödjer aktörer genom utvecklingsbidrag och projektbidrag. På så vis kan regionerna också stimulera till nya samarbeten där arkitektur, form och design tydligare ingår som ett strategiskt område.

Regionerna har många verktyg i sin hand för att ta sig an målet med gestaltad livsmiljö. Boverket arbetar för att stötta såväl regioner som kommuner i detta arbete.

Följ gärna vårt arbete på Boverket.se.

 

Caroline Stigsdotter

Uppdragsledare arkitekturuppdraget, Vägleda kommuner och regioner

 

 

 

 

 

 

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *