Arkitektur

Foto: Andreas Blomlöf

Ibland avgör Mark- och miljööverdomstolen hur livsmiljön ska gestaltas

Inte bara arkitektur och gestaltad livsmiljö utan också tillämpningen av lagstiftningen är något som ”drabbar” oss alla oavsett om vi vill det eller inte. Ett land byggs inte bara med hus, gårdar, vägar, järnvägar, ledningar med mera, utan även med lagar och tillämpningen av dessa.

 

Kunskap behövs

När någon ska uppföra en byggnad eller annan anläggning behövs bland annat kunskap om plan- och bygglagen (PBL 2010:900), och dess begrepp för god form-, färg- och materialverkan, varsamhet, förvanskning och god helhetsverkan. Denna kunskap behöver också de tjänstepersoner eller den nämnd som prövar ansökan om bygglov.

 

Mark- och miljööverdomstolen avgör

I PBL och dess förarbeten förklaras begreppen god form-, färg- och materialverkan, varsamhet, förvanskning och god helhetsverkan. Denna redovisning är inte alltid tillräcklig för att avgöra en ansöka om bygglov utan ibland behöver tjänstepersonen också studera hur domstolarna tolkar PBL. Mark- och miljööverdomstolen, som är en avdelning inom Svea Hovrätt, är i princip sista instans för tillämpningen av lovärende. Sedan juni 2012 publicerar domstolen avgörande här: http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark–och-miljooverdomstolen/

Pedagogiska och arkitektoniska ideal

Ett exempel på ett avgörande från Mark- och miljööverdomstolen gällde bygglov för att bygga om i anslutning till en tidigare folkskolebyggnad som efter ombyggnation innehåller sex bostäder. Kommunens miljö- och byggnadsnämnd avslog ägarens ansökan om lov för att uppförande fyra lägenhetsförråd samt mur och plank på tomten. Mark- och miljööverdomstolen, som blev ärendets slutinstans, konstaterar att kommunen har ett kulturmiljöprogram som bland annat anger att aktuella miljöer speglar sina tiders pedagogiska och arkitektoniska ideal. Vad gäller förråden så ska de placeras framför den fasad på byggnaden som vetter mot stora vägen. Domstolen fastslår att förrådens placering på ett alltför ingripande sätt förändrar platsens lokalhistoriska och samhällshistoriska värden. Placeringen bedömdes inte vara lämplig med hänsyn till kulturvärdena på platsen. Åtgärden stred därför mot bestämmelserna i PBL. När det gäller muren och planket konstaterar domstolen att vald gestaltning inte hade utformats med hänsyn till den enkla folkskolemiljön vilket försvårar möjligheten att förstå byggnadernas ursprungliga karaktär och funktion. Domstolen konstaterade därför att även dessa åtgärder stred mot bestämmelserna i PBL.

Form- färg och materialverkan

Detta och fler avgörande från Mark- och miljööverdomstolen som gäller tolkning av begreppen god form-, färg- och materialverkan, varsamhet, förvanskning och god helhetsverkanpresenteras nu på Boverkets webbplats: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/rattsfall/

PBL Kunskapsbanken

På PBL Kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall och kulturvärden. Se här: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-teori-och-praktik/rattsfall/

På PBL Kunskapsbanken kan du läsa mer om utformningskravet god form-, färg- och materialverkan. Se här: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/krav-pa-byggnadsverk-tomter-mm/byggnadsverk/form/

 

Lars Lennwall
Uppdragsledare arkitekturuppdraget, Följa och sprida rättsutvecklingen

Läs mer om uppdraget på Boverkets webbplats.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *