Internationellt

ESPON-konferens med inriktning funktionella regioner

Jag har varit på ESPON-vecka i Iasi, Rumänien, vilket innebär två dagars överläggningar med övriga medlemar i övervakningskommittén för detta europeiska forskningsprogram för territoriell utveckling.

Mötet i övervakningskommittén följs av två dagars konferens där forskningsprojekten får chans att dela med sig av sina resultat. Temat för denna konferens var funktionella regioner. Tim Moonen, UCL/The business of cities, höll ett intressant anförande som key-note speaker som går att lyssna på i efterhand på Espons hemsida. Tim framhöll att funktionellt baserad samverkan som stöttas av ett tydligt ledarskap och en väl fungerande organisation kan vara väldigt fördelaktig för regioners utveckling genom att erbjuda skalfördelar, ökad produktivitet, större mångfald med mera. Om däremot de institutionella förutsättningarna brister menade Tim att funktionella regioner kan vara direkt skadliga för utvecklingen och leda till ökad fragmentering, skadlig inbördes konkurrens, motstridiga budskap etc.

Under konferensen lyftes olika exempel på funktionella regioner. I Japan arbetar man aktivt för att stärka funktionell samverkan i avfolkningsbygder. Nya bostäder i stationsnära lägen tillsammans med olika ekonomiska incitament ska locka fler människor att flytta till områden med god kommunikationsinfrastruktur. Samverkan mellan närliggande städer lyftes som en nyckel för framgång.

En intressant fråga som kom upp är hur funktionella regioner kan komma att påverkas av nya tekniska framsteg. Kommer platsens betydelse att förändras av nya sätt att kommunicera och mötas? Tim Moonen har noterat att allt fler städer och företag håller på att förändra sitt förhållningssätt till platser. Den snabba teknikutvecklingen skapar tveksamhet inför att fatta stora investeringsbeslut för att utveckla olika funktioner och samband som sedan snabbt kan visa sig förlegade. Strategin man använder sig av är istället mer begränsade och småskaliga lösningar. Frågan jag ställer mig är vad en sådan utveckling kan komma att innebära för värden som jämlikhet, sammanhållning och goda levnadsförutsättningar i stort? För planerare kommer det att bli allt viktigare att förstå och kunna hävda platsers betydelse för en hållbar utveckling i en teknikbaserad framtid där digitala plattformar, nätverkssamverkan och virtuella miljöer får allt större utrymme.

Som slutnot kan jag rekommendera att hålla koll på ett nyligen påbörjat ESPON-projekt under akronymen SUPER som med utgångspunkt från uppdaterad data från CORINE kommer att analysera förändringar i hur vi använder mark i Europa. Man vill ta reda på varför och var användningen av mark förändras, vilka aktörer som är mest drivande och hur denna förändring av markutnyttjande sker. Man vill vidare analysera hur dessa förändringar påverkar ekonomi, miljö och samhälle samt lyfta exempel på olika policy-verktyg som kan användas för att påverka urbaniseringens konsekvenser för markanvändningen. Läs ner om detta och alla andra pågående och avslutade ESPON-projekt på http://www.espon.eu/

Kontakta mig gärna om ni vill veta mer om ESPON.
/Daniel André (daniel.andre@boverket.se)

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *