Aktuellt

Nya verktyg på gång för att synliggöra stadsträdens värden

Minnen av stadsträd

Det är nog många av oss som har minnen av speciella träd i städer som vi har bott i eller besökt. Från studietiden minns jag en björkallé som jag brukade passera till fots eller med cykel på vägen mellan studentkorridoren och undervisningen. En vän som bodde längs gatan gjorde mig uppmärksam på att var och en av björkarnas stammar hade ett flertal ”ögon”. När grenar hade kapats under åren hade det bildats mörka ärrbildningar som såg ut precis som enkelt tecknade ögon mot de vita stammarna. Jag uppfattade alltid björkarna med sina ögon som vänligt uppmuntrande, men kanske också en aning kontrollerande: ” Sköt nu dina studier. Vi håller koll på dig!”.

En höstkväll när jag var på väg hem upptäckte jag att det grävts djupa schakt på båda sidor om björkallén, på cirka en meters avstånd från stammarna. ”Det här kan aldrig gå väl”, tänkte jag. Det måste vara många stora rötter som har skadats av grävarbetet. Och björkar har ju så stort behov av vatten på sommaren. Innan våren kom hade jag flyttat till en annan stad för fortsatta studier, så jag fick aldrig veta hur det gick för ”ögonbjörkarna”. Men tyvärr tror jag inte att de överlevde. Det var säkert något väldigt viktigt som skulle grävas ner i gatan. Men det kunde kanske ha gjorts på något annat sätt, med större hänsyn till träden.

Träd i stadsmiljö ger oss flera ekosystemtjänster. Bild: Boverket/Emma Franzén

Träden ger många ekosystemtjänster

Träden i staden, särskilt de större träden, ger oss så många ekosystemtjänster. Att hålla koll på ystra studenter kanske inte är den mest självklara ekosystemtjänsten. Att sänka temperaturen genom skuggning och avdunstning, rena luften från föroreningar, ta hand om dagvatten, binda kol, ge rekreativa värden och bättre ljudmiljö hör till de ekosystemtjänster som vanligtvis brukar nämnas. I den pågående förtätningstrenden är det dock risk för att många livskraftiga och stora träd fälls på grund av platsbrist.

Flera initiativ och verktyg för att uppmärksamma stadsträd

Det är då glädjande att se att det pågår flera initiativ för att öka medvetenheten, kunskapen och värderingen av stadsträd. Nedan ges några exempel.

i-Tree Sverige

i-Tree är ett digitalt verktyg som tagits fram i USA, men som används av städer runt om i världen för att kartlägga trädbestånd och kvantifiera deras nyttor ekonomiskt och ekologiskt. Det handlar exempelvis om ekosystemtjänster som att binda in koldioxid och ta hand om luftföroreningar och dagvatten. I projektet i-Tree Sverige samarbetar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, med ett flertal svenska kommuner, från Luleå i norr till Malmö i söder, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar och arboristföretag. Arbetet har pågått en tid och nu ska en slutredovisning tas fram. Mer information om projektet i-Tree Sverige finns här https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/8/itree/

Stadsträd.se

Calluna AB och Geografiska informationsbyrån har tagit fram en webbaserad applikation för att synliggöra stadens träd. Utvecklingen har skett med bidrag från stödet för stadsinnovationer, som Naturvårdsverket administrerar. Verktyget bygger på trädkartering med laserskanning och datainsamling i fält av professionella inventerare eller genom uppgifter som allmänheten lägger in. Stadsträd.se har för närvarande med alla träd i Uppsala, Solna och Sundbyberg samt delar av Stockholm och Lidingö. Verktyget, som än så länge är en prototyp, kan exempelvis användas i skolundervisningen och av professionella användare som planerare, arkitekter, ingenjörer, arborister och ekologer. Mer om verktyget stadsträd.se finns här https://info.stadstrad.se/

Trädinventering

Trädinventering är ett samarbete mellan Umeå kommun och Dohi Sweden. Syftet är att underlätta trädinventering för träd i urban miljö. Den webbaserade applikationen bygger på Standard för Trädinventering, som tagit fram av SLU. Mer om applikationen finns här http://www.tradinventering.se/

Med nya verktyg kan vi ta bättre hänsyn till träden i städer och tätorter och värdera ekosystemtjänsterna som de levererar.

Ha en skön sommar och tänk gärna lite extra på stadsträden!

Ylva Rönning, Boverket

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *