Aktuellt

Nästa år blir barnkonventionen lag – vad får det för betydelse för planering?

 

Denna fråga ställer sig Göteborgs stad och anordnade ett seminarium för sina tjänstepersoner för att höja kunskapen om barnkonventionen och diskutera möjlig påverkan. För faktum är att vi inte riktigt vet. I Norge har barnkonventionen varit lag sedan 2003 och har där påverkat andra lagar som till exempel PBL. Marie Christine Calisch från Fylkesmannen i Agder var på plats och delade med sig av erfarenheter från Norge.

Vad är FN:s konvention om barnets rättigheter?

Barnkonventionen består av totalt 54 artiklar varav artikel 2, 3, 6 och 12 utgör huvudprinciperna och ger vägledning om hur de andra artiklarna ska tolkas. De handlar om att alla barn har samma rättigheter och lika värde, och att ingen får diskrimineras. Barnkonventionen säger också att det är barnets bästa som ska styra alla beslut om barnet och att barn och unga har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. Vi måste bli mycket bättre på att prata med barn och unga, föra dialog med dem och samskapa med dem.

Norge visar hur de olika artiklarna i barnkonventionen svarar mot FN:s globala hållbarhetsmål.

Norge visar hur de olika artiklarna i barnkonventionen svarar mot FN:s globala hållbarhetsmål.

Boverket ska kartlägga kommunernas arbete

Boverket har fått i uppdrag att kartlägga och analysera hur kommuner och länsstyrelser arbetar med att tillgodose barnets rättigheter i planering enligt PBL och i stadsutveckling i stort. Det pågår även en utredning om hur svensk lagstiftning är förenlig med konventionen. Den utredningen ska vara klar i november 2020.

Artikel 31 i barnkonventionen handlar om barnets rätt till lek, vila, fritid samt att delta i det kulturella och konstnärliga livet. Rätten till lek handlar också om att ha platser att leka på. Under seminariet diskuterade vi de allt krympande utemiljöerna för barn och unga i våra städer – både runt skolor och förskolor, men också bristen på stora parker och grönområden.

 

Krav på barns delaktighet i norska PBL

I Norge har bestämmelser införts i plan- och bygningsloven. Till exempel i 5 kap. om delaktigheten i planeringsprocessen, där ”Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.” (PBL 5 kap. 5 §)

Förskolegård på tak strider mot barnkonventionen

I portalparagrafen till norska PBL har man även fört in att hänsyn ska tas till barns och ungas uppväxtvillkor (PBL 1 kap. 1§). Denna paragraf åberopades när Sörgne kommun i Norge hade planerat ett helt nytt kvarter med förskolegård på taket till ett köpcentrum med mycket trafik och svåra entréförhållanden. Fylkesmannen (motsvarande länsstyrelsen) kallade då in detaljplanen och upphävde den för att kommunen inte tagit hänsyn till barn och ungas uppväxtvillkor. Att placera barnen på taket ovanpå en verksamhet som genererar mycket trafik ansågs inte förenligt med barnkonventionen.

Frågan är vilken utveckling vi kommer att se i Sverige? Kommer barnkonventionen på liknande sätt kunna ställa krav på bra utemiljöer för barn och unga? Kommer vi att involvera barn i större utsträckning? Lag eller inte, det borde vi göra oavsett. Men barnkonventionen kommer nog kunna bli en hävstång.

 

Tack till Göteborgs stad för det fantastiska arbete ni gör och för att ni anordnade seminariet.

//Ulrika Åkerlund

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen inkorporerad i svensk lagstiftning. Läs mer på Barnombudsmannens webbplats https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/

4

Kommentarer

  1. Så spännande, Göteborg är verkligen ett föredöme inom barnrätt i planering! Finns det något material att ta del av från seminariet?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *