Arkitektur

Regionen formar livsmiljöer

Bilden föreställer paneldeltagare på konferens om arkitektur.

Från vänster i bild: Helena Bjarnegård, Sonja Andersson, Annelie Mårtensson, Caroline Stigsdotter, Saga Karlsson. Foto: Anette Löfgren.

När riksarkitekt Helena Bjarnegård inleder seminariet på Boverkets konferens känner jag mig hoppfull över att så många väljer att komma till vårt samtal om hälsofrämjande miljöer. Gestaltningen av våra samhällen utgör en viktig pusselbit i att stärka individens möjlighet att påverka sin hälsa. Här behöver vi samhällsbyggare agera för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. 

Psykisk ohälsa ökar bland unga, likaså andelen med övervikt hos både barn och vuxna. Många upplever problem med stress. Samtidigt minskar vår fysiska aktivitet. Detta trots stark evidens för positiva effekter av fysisk aktivitet både på vår fysiska och mentala hälsa. Det finns stora skillnader i folkhälsa beroende på bland annat var man bor, ålder och socioekonomiska förhållanden.

Boverket har i uppdrag att stärka kommuner och regioner i deras arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Här ser vi en stor möjlighet till utökad samverkan mellan kommun och region för att utveckla staden som en hälsofrämjande miljö.

Regionerna har många verktyg att ta sig an målet gestaltad livsmiljö
Regioner ansvarar för hälso- och sjukvården, men också för frågor som regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och att lyfta regionala perspektiv i den fysiska planeringen. De har därigenom många verktyg för att ta sig an målet med gestaltad livsmiljö. Boverket arbetar för att stötta regionerna i detta arbete.

Under 2019 har vi därför genomfört en kartläggning kring hur regionerna idag arbetar med gestaltad livsmiljö utifrån sitt utvecklingsuppdrag och kulturuppdrag. Här kan vi se att det finns många spännande processer och insatser som kopplar till våra fysiska miljöer och hur dessa utformas. Samtidigt är flera av Sveriges regioner nybildade och många politiker är nya i sin roll. Detta kan vara en anledning till att det nationella målet för gestaltad livsmiljö ännu inte konkretiserats i det dagliga arbetet på flera håll. Det finns ett stort behov av att lyfta fram den kraft som finns i arkitektur, form, design, konst och kulturarv för att ta sig an våra stora samhällsutmaningar. Genom att sprida goda exempel kan vi skapa ett lärande mellan regionerna och inspirera till ytterligare insatser för att gestalta vår livsmiljö på ett långsiktigt hållbart sätt.

I början av 2020 kommer kartläggningen att publiceras på Boverkets hemsida. Håll utkik!

Bygg hållbara samhällen med plats för alla!
Boverkets konferens ” Bygg hållbara samhällen med plats för alla!” den 21 november 2019 handlade om hur vi skapar förutsättningar för att husen, rummen mellan husen, städerna och samhällena i Sverige ska vara hållbara. För att lyckas med detta måste alla samhällsaktörer verka i en hållbar riktning. Riksarkitekt Helena Bjarnegård var en av talarna. Hon lyfte bland annat likheten mellan målet för gestaltad livsmiljö, portalparagrafen i plan- och bygglagen samt Boverkets vision. Alla med fokus på kvaliteten i våra livsmiljöer.

Viktigt att vi tar vårt ansvar som samhällsbyggare
Ett av seminarierna på Boverkets konferens hade särskilt fokus på gestaltad livsmiljö. Vi förde där ett samtal kring vikten av att med medvetenhet gestalta våra livsmiljöer för att skapa en hälsofrämjande stad. Saga Karlsson, forskare och arkitekt på White arkitekter, talade om forskningsresultat som visar hur den fysiska miljön påverkar vår hälsa. Hon talade om evidens för det grönas stora betydelse, liksom ljudmiljön och tillgång på dagsljus. Utifrån detta samtalade vi på seminariet kring kommuners och regioners ansvar som samhällsbyggare. Fokus låg på vilken styrka som finns i att tillsammans arbeta med arkitektur, form, design, konst och kulturarv för att skapa miljöer som stödjer ett aktivt liv vilket främjar den egna hälsan. Detta stärker den sociala hållbarheten, är samhällsekonomiskt lönsamt och stärker i många fall även biologisk mångfald och den miljömässiga hållbarheten i staden.

Strax före jul kommer videor från vårt och övriga seminarier från konferensen att läggas ut på Boverkets hemsida. Följ gärna vårt arbete på www.boverket.se.

Anne-Lie Mårtensson

Landskapsarkitekt och strategisk planerare på Boverket

 

3

Kommentarer

  1. Henry jämför priser på adidas juventus
    hemmatröja 18 (jr)hitta deals från 2 butiker och läs omdömen på prisjakt Billiga Fotbollskläder.
    Claud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *