Arkitektur

Arkitekturuppdraget ska stödja länsstyrelser och det görs genom studiedagar där kunskap om gestaltad livsmiljö är på agendan. Foto: Yvonne Egnér, Boverket.

Träningsläger om gestaltad livsmiljö med länsstyrelserna

I november genomförde Boverket två inspirations- och studiedagar om gestaltad livsmiljö för länsstyrelserna. Detta var en insats i Boverkets uppdrag att främja god arkitektur och gestaltad livsmiljö.

En del av Boverkets uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö är inriktat mot att stödja länsarkitekterna, eller motsvarande funktion på länsstyrelserna, i deras arbete med arkitektur- och gestaltningsfrågor. I uppdraget ingår att regelbundet samla landets länsarkitekter för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Vid workshops och diskussioner med länsstyrelserna har bland annat framkommit att många länsstyrelser vill känna sig säkrare och kunna vara mer stöttande i sin roll och idén med ett ”träningsläger” för att prata arkitektur och gestaltad livsmiljö kläcktes.

”Träningslägret” – inspirations- och studiedagar
Idén med ett träningsläger utmynnade i två inspirations- och studiedagar där syftet var att deltagarna skulle få ökad kunskap om arkitektur och gestaltad livsmiljö och om hur länsstyrelserna kan arbeta med dessa frågor. Inspirations- och studiedagarna hölls den 13–14 november 2019 i Tammsvik, vid Mälaren, i Upplands Bro kommun.

Det var mycket god uppslutning med representanter från nästan alla länsstyrelser som kommit för att diskutera, utbyta erfarenheter och inspireras av hur man har jobbat med gestaltade livsmiljöer i nya projekt och hur man kan arbeta med det i framtiden. Utbytet och diskussionerna förhöjdes av att deltagarna var från både plan och kulturmiljö. Vi hade också med en representant från Riksantikvarieämbetet.

Inspirerande föreläsningar
Dag ett inleddes med en fantastiskt inspirerande föreläsning av arkitekt Katarina Grundsell, från Marge Arkitekter.

Arkitekt Katarina Grundsell, Marge Arkitekter föreläste om den gestaltade livsmiljön med människan i centrum. Foto: Yvonne Egnér.

Katarina hade fått ämnet Den gestaltade livsmiljön med människan i centrum och höll en mycket intressant och uppskattad föreläsning om bland annat vikten av god arkitektur och gestaltad livsmiljö i vård- och äldreboenden och om tankarna bakom ombyggnaden vid Sergels torg, där Marge arkitekter har varit med och ritat.

Kieran Long föreläser.

Kieran Long, överintendent på ArkDes föreläste på ämnet Arkitektur, identitet och offentliga rum.

Senare under dagen höll Kieran Long från ArkDes en väldigt uppskattad inspirationsföreläsning på ämnet Arkitektur, identitet och offentliga rum.

Vi fick också höra hur två länsstyrelser arbetar med gestaltad livsmiljö, först om hur länsstyrelsen i Dalarna arbetar med Dalarnas Arkitekturråd och sedan om att länsstyrelsen i Västra Götaland tagit fram en nulägesanalys. En annan föreläsning, som Boverket höll i, tog upp intressanta och relevanta rättsfall som berör arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Föreläsningarna varvades med workshops om analys av befintliga miljöer och länsstyrelsens roll med utgångspunkt i rättsfall.

Kommunexempel
Dag två fick vi besök av planchef Henric Carlson från Upplands Bro kommun. Henric guidade oss och visade flera exempel på hur kommunen arbetat med gestaltad livsmiljö. Dagen fortsatte med en fältstudie i Bro samhälle. Det handlade om att se hur ett samhälle används utifrån de kriterier som stadsplaneraren och arkitekten Kevin Lynch har identifierat. Vädret bjöd på ösregn, men det hindrade inte att alla var väldigt engagerade!

Avslutningsvis vill jag bara konstatera hur positivt det är med den här möjligheten att samverka och få tid för djupare kunskapsinhämtning .

Yvonne Egnér, planeringsarkitekt, Boverket.

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *