Aktuellt

Agenda 2030 i fokus på Forum Jämställdhet

Gatubild med banner där det står "Forum jämställdhet" och träd och en buss i bakgrunden.

Dags för Forum Jämställdhet 2020. Foto: Maria Nilsson

Forum jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens där cirka 900 deltagare från hela Sverige möts. Agenda 2030 var temat när konferensen genomfördes den 5–6 februari i Jönköping. Konferensen erbjöd intressanta seminarier, praktiska metodverkstäder samt ett 20-tal utställare. Utöver detta erbjöds även ett öppet program som bland annat innehöll föreläsningar och panelsamtal där allmänheten inbjöds att lyssna.

Invigningstalet hölls av finansminister Magdalena Andersson (S), som bland annat tog upp hur jämställdhet bidrar till hållbar ekonomisk utveckling.  Hon lyfte även de kvinnliga pionjärer som, ur ett jämställdhetsperspektiv, fört utvecklingen framåt.

På seminariet Vem ska bo var? belystes problemen på den svenska bostadsmarknaden. Det kunde konstateras att män i högre grad än kvinnor äger sitt boende och att det i planering och byggande av bostäder kanske behövs nya boendeformer. Riksdagsledamoten Emma Hult (MP) informerade om att regeringen har uppdragit åt Boverket att lämna förslag på hur bostadsbristen i landet fortlöpande ska beräknas och presenteras. Resultatet ska redovisas senast den 30 september 2020.

Scen där talare står vid presentation och talar inför publik.

Boendefrågan är ständigt aktuell. Foto: Maria Nilsson

På seminariet Jämställdhet som motkraft till segregation diskuterades goda exempel på jämställdhetsarbete som motverkan till segregation, men även hur segregationen främst slår mot utrikes födda kvinnor. I diskussionen medverkade Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen och Vladimir Ahmed, grundare av den ideella organisationen Vi är Sverige.

Chris Österlund berättade om hur Botkyrkabyggen aktivt arbetar med jämställdhet och mot segregation. Bostadsbolaget arbetar för inkluderande och jämställda offentliga platser och för att ge kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer.

Vladimir Ahmed beskrev arbetet med ett 6-stegsprogram, där fler nyanlända och utrikesfödda inte bara ska integreras utan även inkluderas i den svenska samhällsstrukturen. Ett fokus är att engagera nyanlända män i jämställdhetsarbetet. Han vill genom att beskriva sin bakgrund och egna erfarenheter öka förståelsen för hur makt och upplevelsen av förlusten av makt hänger ihop med inkluderings- och integrationsprocessen.

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Vid seminariet Barnkonventionen ur ett jämställdhetsperspektiv medverkade Agneta Widerståhl, barnombudsman Stockholms stad och Lina Ploug, jämställdhetsstrateg Stockholms stad.  Genom att samverka vid framtagningen av vägledningsmaterial, försäkrar de sig om att flickor och pojkar, på lika villkor, omfattas av den nya lagändringen.

I övrigt kan nämnas att SVT Sport vann svenska jämställdhetspriset 2020. Priset togs emot av sportchef Åsa Edlund Jönsson. Idag är hälften av de idrottare som lyfts fram kvinnor, och SVT Sport är världsledande inom jämställd sportbevakning.

För Boverkets jämställdhetsgrupp,
Kerstin Andersson, Maria Nilsson och Marie Sand

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *