Arkitektur

Bildskiss på pyramid med tre komponenter

Att balansera projektets pyramid är viktigt, dess fyra hörn utgörs av: resurser, tid, kvalitet och omfattning. Illustration Rasmus Renglin.

Arkitekter, formgivare och ingenjörer som beställarens rådgivare

Att offentliga beställare ska hushålla med skattebetalarnas medel är en självklarhet men faktum är att detta är en viktig förmåga även hos leverantörer som vill bli långsiktiga partners i samhällsbyggandet.

 

Ömsesidig respekt

Kvalificerade gestaltningsuppdrag kräver växelverkan mellan överblick, dialog och arbetsro för att bli framgångsrika. Om beställningen ger utrymme för helhetsperspektiv kan förtroende mellan beställare och leverantör växa fram. Det är inte förvånande att långvariga och öppna samarbeten ofta ger de bästa resultaten i form av goda gestaltade livsmiljöer, det är något som beställare behöver ta hänsyn till när de planerar ett projekts omfattning och fasernas längd och innehåll. Ett gott resultat är också avhängigt båda parternas förmåga att vårda personliga kontakter. Följaktligen är en upphandling som präglas av jämställdhet och ömsesidig respekt för yrkeskunskap en bra start.

 

Mjuka frågor i en hård verklighet

Utvärderingskriterier som öppnar för leverantörens egna idéer och lösningar ger förutsättningar för sakkunniga i design, arkitektur och formgivning att fungera som beställarens rådgivare. Genom att ställa öppna frågor vid upphandling kommer beställaren åt hela kompetensregistret hos leverantören vilket skapar de bästa förutsättningarna för en kreativ problemlösning. I de mest välfungerande samarbetena är samtalsklimatet så tillåtande att leverantören vågar ifrågasätta beställaren när idéer som kanske motverkar långsiktig ekonomisk hållbarhet dyker upp. En leverantör med kunskap och integritet i relation till beställaren och gentemot slutresultatet bidrar till hög kvalitet.

 

Hushålla med offentliga medel

Att offentliga beställare ska hushålla med skattebetalarnas medel är en självklarhet men faktum är att detta är en viktig förmåga även hos leverantörer som vill bli långsiktiga partners i samhällsbyggandet. En utvecklad ansvarskänsla för hushållning med offentliga medel är inte lika med snålhet, det är i själva verket det omvända. För att uppnå ekonomisk hållbarhet över tid måste du vara generös och genom din kunskap identifiera och satsa på lösningar med kvalitet. Beställare och leverantör bör tillsammans på ett klokt sätt kunna balansera projektets pyramid vars fyra hörn utgörs av: resurser, tid, kvalitet och omfattning.

Rasmus Renglin är arkitekt och projektledare för offentlig upphandling som verktyg för att nå kvalitet i gestaltad livsmiljö, Boverket.

 

 

 

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *